Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hjulsbro - Nässeldjuret 1 m.fl. (Ullstämma)

Detaljplan i Hjulsbro för Nässeldjuret 1 m.fl.

Detaljplanen innebär att mark intill dagens återvinningscentral och hetvattencentral (kvarteret Nässeldjuret) planläggs som kvartersmark för teknisk anläggning. Detta gör det möjligt att bättre anpassa trafikföringen inom återvinningscentralen.

Detaljplanen innebär också mindre justeringar av gränser och byggrätter i kvarteren Nässelsnåret och Nässlan så att detaljplanen ska överensstämma med befintliga förhållanden och för att underlätta byggbarheten inom området.

Detaljplanen stämmer väl med Översiktsplan för staden Linköping från 2010.

Detaljplanen är också förenlig med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i miljöbalkens 6 kap. med beaktande av miljöbedömningsförordningen och dess bilaga (SFS 2017:966).

Samråd genomfört

Samråd pågick 25 februari - 17 mars 2019

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Erik Adolfsson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 4 april 2019