Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hjulsbro - Nässeldjuret 1 m.fl. (Ullstämma)

Detaljplan i Hjulsbro för Nässeldjuret 1 m.fl.

Detaljplanen innebär att mark intill dagens återvinningscentral och hetvattencentral (kvarteret Nässeldjuret) planläggs som kvartersmark för teknisk anläggning. Detta gör det möjligt att bättre anpassa trafikföringen inom återvinningscentralen.

Detaljplanen innebär också mindre justeringar av gränser och byggrätter i kvarteren Nässelsnåret och Nässlan så att detaljplanen ska överensstämma med befintliga förhållanden och för att underlätta byggbarheten inom området.

Detaljplanen stämmer väl med Översiktsplan för staden Linköping från 2010.

Detaljplanen är också förenlig med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i miljöbalkens 6 kap. med beaktande av miljöbedömningsförordningen och dess bilaga (SFS 2017:966).

Process

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900. 

Samråd pågick 25 februari-17 mars 2019.

Bearbetning

Synpunkter som kommer in under samrådet kan leda till att detaljplaneförslaget bearbetas. Det innebär att detaljplaneförslaget omarbetas för att bättre anpassas till platsens förutsättningar.

Kommunen svarar på inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Sara Bergström som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 7 september 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: