Hoppa till huvudinnehåll

Innerstaden - Badhuset 5 och del av Badhuset 14

Arbete pågår med att möjliggöra en bredare användning av befintlig bebyggelse.

Bild som visar planområdesgräns

Bilden visar planområdets lokalisering.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra användningarna gymnasieskola, vuxenutbildning, bostäder, kontor och centrum, med undantag av vårdcentral inom Badhuset 5. Detaljplanen bidrar på så sätt till att möjliggöra en bredare användning av befintlig bebyggelse och därmed en ökad flexibilitet samt till att gymnasieskolor med tidsbegränsade lov kan vara kvar. Vidare är syftet att möjliggöra påbyggnad i två respektive tre våningar ovanpå de två tillbyggnaderna som idag är i en våning mot gavlarna på huvudbyggnaden och på gårdsbyggnaden inom Badhuset 5. Vidare är syftet att justera befintliga byggrätter inom del av Badhuset 14 för att möjliggöra påbyggnad och tillbyggnad av befintlig byggnad. Syftet är även att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader från rivning och förvanskning.

Process

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900. Samråd pågick 26 maj -23 juni 2023.

Processen för när en detaljplan tas fram. Visar avsnittet Bearbetning.

Bearbetning

Synpunkter som kommer in under samrådet kan leda till att detaljplaneförslaget bearbetas. Det innebär att detaljplaneförslaget omarbetas för att bättre anpassas till platsens förutsättningar. Kommunen svarar på inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokumnet

Som underlag för denna detaljplan har flera utredningar använts: 

  • Arkeologisk förundersökning
  • Fasadisolering
  • Fönsterkrav
  • Prövning av ljudnivåer
  • Bullerutredning
  • Kulturmiljöutredning
  • Miljöteknisk markundersökning
  • Undersökning inomhusluft
  • Översiktlig geoteknisk utredning
Beställ utredning

Om du vill ta del av utredningarna kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan och utredning det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ utredning

E-post: [email protected]

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Möller. Om du har frågor om projektet skickar du in dem till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 28 juni 2023