Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Innerstaden - Delfinen 2 samt del av Innerstaden 1:2

Planområdet ligger vid Trädgårdstorget och är en av Linköpings mest representativa och kulturhistoriska byggnader. Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett stadskvarter för bostäder, handel, kontor och hotell. Detaljplanen ska även säkerställa ett skydd av Delfinpalatset.

Bilden visar planområdets lokalisering (Linköpings kommun).

Planområdet ligger centralt i innerstaden, precis väster om Trädgårdstorget. Detaljplanen omfattar fastigheten Delfinen 2 samt del av Innerstaden 1:2.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett stadskvarter för bostäder, handel, kontor och hotell. Detaljplanen ska säkerställa ett skydd av Delfinpalatset, som är en av Linköpings mest representativa och kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vid underhåll av byggnaden ska detaljplanen vidare möjliggöra att Delfinpalatsets kulturmiljövärden kan bevaras och stärkas.

Bostäder och centrumfunktioner

Fastigheten tillförs ytterligare centrumfunktioner och bostäder med avsikt att berika stadens attraktivitet och förstärka omgivande gators funktion och aktivitet.

För fastighetens västra del föreslås ny bebyggelse genom två påbyggnader i vardera tre våningar. Bebyggelsen föreslås vara totalt fem våningar. Det översta våningsplanet ska utföras indraget i syfte att knyta an till Delfinpalatset och omgivande bebyggelse. Fastighetsägarens förslag är att komplettera bebyggelsen med ytterligare bostäder och kontor, alternativt att anlägga ett hotell.

För Delfinpalatset kan vindsvåningen inredas med bostäder.

I nedanstående illustrationer beskrivs hur bebyggelsen kan komma att se ut.

Vy från Nygatan.

 

Vy från Nygatan, från Trädgårdstorget.

 

Vy från Klostergatan.

Bevarande av Delfinpalatset

Delfinpalatset ritades av Axel Brunskog 1927. Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och en viktig historisk roll på Trädgårdstorget. Detaljplanen skyddar byggnaden mot rivning och förvanskning. Den nya bebyggelsen har även anpassats till Delfinpalatset genom att reglera höjder och placering av de nya påbyggnaderna.

Delfinpalatset.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 24 mars-5 maj 2021.

Bearbetning

Synpunkter som kommer in under samrådet kan leda till att detaljplaneförslaget bearbetas. Det innebär att detaljplaneförslaget omarbetas för att bättre anpassas till platsens förutsättningar.

Kommunen svarar på inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Malin Eriksson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 22 september 2021