Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Innerstaden - Druvan 22 m.fl.

Detaljplan i Innerstaden för Druvan 22 m.fl.

I förslaget på ny detaljplan för Druvan 22 m.fl. föreslås en ny byggnad för kontor, bostäder och centrumlokaler. Planområdet ligger mellan Storgatan, Hamngatan, Snickaregatan och parkeringshuset Druvan.

Fastighetsägaren Castellum vill riva den befintliga byggnaden och ersätta den med ett modernt innerstadskvarter med hög arkitektonisk kvalitet och med hållbarhetsprofil.

Kontor, bostäder och lokaler

Bebyggelsen omfattar bostäder, kontor och centrumlokaler. Den västra byggnaden mot Snickaregatan föreslås innehålla bostäder. Bostäder möjliggörs även i övriga delarna där det är lämpligt med hänsyn till buller- och luftmiljö samt dagsljus. Den blandade användningen ger ett levande kvarter under dygnet alla timmar. Hela bottenvåningen föreslås innehålla handel- och centrumverksamhet.

Med hänsyn till planområdets läge i staden och med syfte att skapa en god gestaltning regleras bland annat exploateringsgrad och utformning. Bebyggelsen höjd regleras med hänsyn till omgivande bebyggelse och gaturum.

Den nya bebyggelsen blir sex till åtta våningar hög. Mot de omgivande gatorna Snickaregatan, Storgatan och Hamngatan föreslås lägre bebyggelsen på fyra till sex våningar. Inom kvarteret föreslås tre gårdar varav den västra är lite större. Inom den västra gården föreslås en bostadsgård.

Visionsbild på hur föreslagen bebyggelse kan se ut. Vy längs Storgatan. Bild: Yellon

Visionsbild på hur föreslagen bebyggelse kan se ut. Vy vid Hamngatan. Bild: Yellon

Trafik och angöring

Wavrinskys gränd mellan befintlig byggnad och det befintliga parkeringshuset Druvan föreslås att byggas igen. Kvarterets bilparkering ska lösas i det befintliga parkeringsgaraget under mark. In- och utfart till parkeringsgaraget sker från Hamngatan. Även cykelparkering ska lösas i det befintliga parkeringsgaraget under mark men även inom bottenvåningen. Planen möjliggör även för utfart till Snickaregatan för leveranser.

Ett steg mot innerstadens expansion över Stångån

En viktig del i stadens utveckling är att knyta samman den nuvarande stadskärnan med området öster om Stångån. Den föreslagna nya bebyggelsen inom Druvan är en del i denna utveckling.

Visionsbild på hur föreslagen bebyggelse kan se ut. Vy längs Stångebro mot Storgatan. Bild: Yellon

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 18 november 2020-13 januari 2021.

Bearbetning

Synpunkter som kommer in under samrådet kan leda till att detaljplaneförslaget bearbetas. Det innebär att detaljplaneförslaget omarbetas för att bättre anpassas till platsens förutsättningar.

Kommunen svarar på inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse.

3D-modell

Den ljusblå bebyggelsen är Druvan.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Lisa Setterdahl som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 14 juni 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: