Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Johannelund - Tandkronan 3 m.fl.

För att möta kommunens behov av bostäder föreslås ny bebyggelse i form av flerbostadshus i fyra till åtta våningar. Förslaget innebär även att den aktuella delen av Johannelund utvecklas till en integrerad och attraktiv stadsmiljö.

Planens syfte är vidare att åstadkomma en sammanhängande bebyggelse mot Brokindsleden och Ålerydsvägen med utmärkande arkitektonisk gestaltning som bidrar till att beteckna Linköpings sydöstra entré på ett tilltalande sätt.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 18 november-30 december 2019. Informations- och samrådsmöte hölls 3 december 2019.

Bearbetning

Synpunkter som kommer in under samrådet kan leda till att detaljplaneförslaget bearbetas. Det innebär att detaljplaneförslaget omarbetas för att bättre anpassas till platsens förutsättningar.

Kommunen svarar på inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Ali Hajar som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 22 september 2021