Hoppa till huvudinnehåll

Johannelund - Tandkronan 3 med flera

För att möta kommunens behov av bostäder föreslås ny bebyggelse i form av flerbostadshus i fyra till åtta våningar. Förslaget innebär även att den aktuella delen av Johannelund utvecklas till en integrerad och attraktiv stadsmiljö.

Kartbild med detaljplaneområdet markerat

Planens syfte är vidare att åstadkomma en sammanhängande bebyggelse mot Brokindsleden och Ålerydsvägen med utmärkande arkitektonisk gestaltning som bidrar till att beteckna Linköpings sydöstra entré på ett tilltalande sätt.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 18 november-30 december 2019. Informations- och samrådsmöte hölls 3 december 2019.

Processen för när en detaljplan tas fram. Visar avsnittet Bearbetning.

Bearbetning

Synpunkter som kommer in under samrådet kan leda till att detaljplaneförslaget bearbetas. Det innebär att detaljplaneförslaget omarbetas för att bättre anpassas till platsens förutsättningar. Kommunen svarar på inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Ali Hajar. Om du har frågor om projektet skickar du in dem till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 14 september 2023