Hoppa till huvudinnehåll

Kallerstad - del av Kallerstad 1:17 med flera (Åby biogasanläggning)

Arbete pågår med en ny detaljplan för utbyggnad av befintlig biogasanläggning. Markområdet ligger norr om avloppsreningsverket, mellan Stångån och Gumpekullavägen. Förslaget är på samråd 6 mars-5 april 2023.

Kartbild med detaljplaneområdet markerat

I en ny detaljplan inom Kallerstad prövar kommunen utbyggnad av befintlig biogasanläggning på fastigheterna Kallerstad 1:17 och Kallerstad 1:51. Marken är delvis bebyggd med en anläggning för produktion av biogas och nås via Gumpekullavägen. Avsikten är att utöka anläggningens produktionskapacitet.

Detaljplanen syftar till att bidra till uppfyllelse av de globala, nationella och kommunala miljömålen, bland annat målet om koldioxidneutral Linköping. Planens målbild är en funktionell biogasanläggning med hög säkerhet och minsta möjliga påverkan på människors hälsa, miljön, stadsbilden, stadens trafikapparat och utvecklingsmöjligheter i övrigt.

Planförslaget bygger på ett antal utredningar som har tagits fram för att bedöma relevanta aspekter av betydelse för föreslagen markanvändning. Planförslagets planeringsunderlag består bland annat av en riskbedömning, en naturvärdesinventering, undersökning av markens beskaffenhet, undersökning av föroreningar och fornlämningar, en dagvattenutredning, en trafikutredning och analys av planförslagets påverkan på stads- och landskapsbilden.

Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan. Planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Till detaljplanen finns en miljökonsekvensbeskrivning.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan påbörjades under sommaren 2022 och beräknas vara klart under 2023.

Samråd pågår

Samråd pågår 6 mars-5 april 2023.

Planhandlingarna finner du digitalt under rubriken Dokument. Under samrådstiden finns planhandlingarna även utställda hos Kontakt Linköping på Huvudbiblioteket.

Informations- och samrådsmöte

Välkommen på informations- och samrådsmöte för allmänheten. Vi kommer att berätta om detaljplaneförslaget och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

Datum: onsdagen den 15 mars 2023, klockan 18:30

Lokal: Anders Ljungstedts gymnasiums matsal, Anders Ljungstedts gata 1

Synpunkter

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen, via brev eller e-post, till samhällsbyggnadsnämndens diarium senast den 5 april 2023.

Samhällsbyggnadsnämndens diarium

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Till e-postformulär för Lämna synpunkter på detaljplanen

E-post: [email protected]

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Process

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd

När detaljplaneförslaget går ut på samråd skickas information ut till berörda personer, myndigheter med flera som kan behöva tycka till. I de flesta fall kungörs förslaget på kommunens digitala anslagstavla och i dagstidningar, vilket betyder att vi informerar om förslaget. Under samrådet finns detaljplaneförslaget tillgängligt för allmänheten hos Kontakt Linköping på Huvudbiblioteket.

Samrådet pågår i tre till sex veckor. Under samrådet finns det möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter på detaljplaneförslaget.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

I samband med planarbetet har ett antal utredningar tagits fram: 

  • Dagvattenutredning
  • Geoteknisk undersökning
  • Gestaltningsprinciper
  • Luktutredning
  • Länsstyrelsens yttrande om fornlämningar
  • Naturvärdesinventering
  • Riskbedömning för sevesoanläggning
  • Statusrapport och miljöteknisk markundersökning
  • Trafikutredning
  • Undersökning om betydande miljöpåverkan

För att ta del av en eller flera av dessa utredningar använd e-postformuläret Beställ utredning.

Beställ utredning

Om du vill ta del av utredningarna kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan och utredning det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ utredning

E-post: [email protected]

Kommunens projektledare

Planarkitekt Ali Hajar. Om du har frågor om projektet skickar du in de till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 6 mars 2023

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: