Hoppa till huvudinnehåll

Kallerstad - del av Kallerstad 1:17 med flera (Åby biogasanläggning)

Arbete pågår med en ny detaljplan för utbyggnad av befintlig biogasanläggning. Markområdet ligger norr om avloppsreningsverket, mellan Stångån och Gumpekullavägen.

Kartbild med detaljplaneområdet markerat

I en ny detaljplan inom Kallerstad prövar kommunen utbyggnad av befintlig biogasanläggning på fastigheterna Kallerstad 1:17 och Kallerstad 1:51. Marken är delvis bebyggd med en anläggning för produktion av biogas och nås via Gumpekullavägen. Avsikten är att utöka anläggningens produktionskapacitet.

Detaljplanen syftar till att bidra till uppfyllelse av de globala, nationella och kommunala miljömålen, bland annat målet om koldioxidneutral Linköping. Planens målbild är en funktionell biogasanläggning med hög säkerhet och minsta möjliga påverkan på människors hälsa, miljön, stadsbilden, stadens trafikapparat och utvecklingsmöjligheter i övrigt.

Planförslaget bygger på ett antal utredningar som har tagits fram för att bedöma relevanta aspekter av betydelse för föreslagen markanvändning. Planförslagets planeringsunderlag består bland annat av en riskbedömning, en naturvärdesinventering, undersökning av markens beskaffenhet, undersökning av föroreningar och fornlämningar, en dagvattenutredning, en trafikutredning och analys av planförslagets påverkan på stads- och landskapsbilden.

Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan. Planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Till detaljplanen finns en miljökonsekvensbeskrivning.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan påbörjades under sommaren 2022 och beräknas vara klart under 2023.

Process

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 6 mars-5 april 2023. Informations- och samrådsmöte hölls 15 mars 2023.

Processen för när en detaljplan tas fram. Visar avsnittet Bearbetning.

Bearbetning

Synpunkter som kommer in under samrådet kan leda till att detaljplaneförslaget bearbetas. Det innebär att detaljplaneförslaget omarbetas för att bättre anpassas till platsens förutsättningar. Kommunen svarar på inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

I samband med planarbetet har ett antal utredningar tagits fram: 

  • Dagvattenutredning
  • Geoteknisk undersökning
  • Gestaltningsprinciper
  • Luktutredning
  • Länsstyrelsens yttrande om fornlämningar
  • Naturvärdesinventering
  • Riskbedömning för sevesoanläggning
  • Statusrapport och miljöteknisk markundersökning
  • Trafikutredning
  • Undersökning om betydande miljöpåverkan

För att ta del av en eller flera av dessa utredningar använd e-postformuläret Beställ utredning.

Beställ utredning

Om du vill ta del av utredningarna kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan och utredning det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ utredning

E-post: [email protected]

Kommunens projektledare

Planarkitekt Ali Hajar. Om du har frågor om projektet skickar du in dem till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 31 augusti 2023