Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linghem - Himna 11:4 m.fl.

Arbete pågår med detaljplaner för de första etapperna av området Himna i västra Linghem. I etapp ett i Norra Himna planeras det för cirka 350 bostäder, skola, förskola och idrottshall. Trafikverket arbetar även med två vägplaner. Förslaget är på samråd 20 oktober-30 november 2021.

Orienteringskarta över planområdet.

Sammanfattning av förslaget

Linköpings kommun planerar för en utbyggnad i norra delen av området Himna i västra Linghem. Planområdet omfattar totalt cirka 35 hektar mark som kommunen är huvudsaklig ägare av.

Planförslaget innehåller cirka 350 bostäder med inslag av centrumlokaler invid ett mindre torg samt en skola, förskola och fullstor idrottshall med tillhörande utemiljöer. Vidare föreslås nya gator, gång- och cykelvägar samt park- och naturområden med ytor för lek, aktivitet, dagvattenhantering och ekosystemtjänster. Ett centralt park- och dagvattensstråk löper genom planområdet i nord-sydlig riktning och har förutom dess tekniska funktion att avleda dagvatten vid större skyfall även en funktion att utgöra ett rekreativt huvudstråk att röra sig längs med.

Planområdet ligger i nära anslutning till den kulturhistoriska bebyggelsemiljön i Himna by. Bebyggelsestrukturen och skalan i Norra Himna har bl.a. anpassats för att mötet mellan det ”nya” och ”gamla” Himna ska ske på ett respektfullt sätt. Bebyggelsen uppförs i huvudsak i upp till två våningar. Planförslaget innebär en jämn fördelning av småhus (rad-, par- och kedjehus samt friliggande villor) och flerbostadshus.  

Illustrationsplan över bebyggelseförslaget.

Planområdet trafikmatas norrifrån via den nya planerade infartsvägen västerifrån som ansluter till planerad förbifart väster om Linghem. En mindre del av bebyggelsen inom planområdet angörs österifrån via Tellbovägen. Korsningspunkten Himnavägen, Tellbovägen, Gällstadsvägen föreslås göras om till en cirkulationsplats för ökad trafiksäkerhet.

Majoriteten av all parkering i området samlas i gemensamma parkeringslösningar. Genom närheten till pendeltågsstationen och anslutning till mobilitetstjänster underlättas möjligheten till ett hållbarare resande.

Förslaget i 3D

Samråd pågår

Samråd pågår 20 oktober-30 november 2021.

Planhandlingarna finner du digitalt under rubriken Dokument. Under samrådstiden finns planhandlingarna även utställda hos Kontakt Linköping på Huvudbiblioteket.

Digitalt samrådsmöte 15 november

Måndag 15 november 2021 hölls ett digitalt samrådsmöte. Du kan se sändningen i efterhand i videospelaren nedan.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsnämndens diarium, via post eller e-post, senast den 30 november 2021.

Samhällsbyggnadsnämndens diarium

Till e-postformulär för Lämna synpunkter på detaljplanen

E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd

När detaljplaneförslaget går ut på samråd skickas information ut till berörda personer, myndigheter med flera som kan behöva tycka till. I de flesta fall kungörs förslaget på kommunens digitala anslagstavla och i dagstidningar, vilket betyder att vi informerar om förslaget. Under samrådet finns detaljplaneförslaget tillgängligt för allmänheten hos Kontakt Linköping på Huvudbiblioteket.

Samrådet pågår i tre till sex veckor.

Under samrådet finns det möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter på detaljplaneförslaget.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Åsa Westergren som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 24 november 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: