Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linghem - Himna 1:3

Detaljplan i Linghem för del av Himna 1:3 m.fl. (södra tillfarten)

Kort bakgrund
Trafikverket arbetar parallellt med en ny anslutning till Linghem, en ny avfart från väg 796 samt en förbifart förbi Linghem, väster om Linghem. Den nya trafiklösningen innebär att Linghem kommer att trafikmatas västerifrån via två infartsgator, var av den ena ansluter i norr till Tellbovägen och den andra i söder till Himnavägen.

Under 2018 har en övergripande strukturbild tagits fram för området mellan förbifarten och befintliga Linghem. Strukturskissen visade en vision för området som nu fördjupas och konkretiseras genom fortsatt planering. Området etappindelas i tre stycken detaljplaner som är: Norra Himna, Södra Himna och Södra tillfarten. Denna detaljplan gäller Södra tillfarten.

Planförslaget
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny infart till Linghem västerifrån. Den nya infarten planeras ansluta till Himnavägen söder om Linghems centrum.  Infarten avses, när omkringliggande mark bebyggs, omformas till en ”stadsmässig” gata som i sin utformning bidrar till en attraktiv och trygg miljö.

Planområdet sträcker sig i öst-västlig riktning och omfattar ca 2,2 hektar. Föreslagen markanvändning är i huvudsak gata och för angränsande grönområden park och natur.

Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan.

Detaljplanen är även förenlig med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i miljöbalkens 6 kap. med beaktande av miljöbedömningsförordningen och dess bilaga (SFS 2017:966).

Även om detaljplan för Södra tillfarten inte i sig själv bedöms innebära negativ påverkan på miljöaspekterna, bedöms den sammantagna utbyggnaden av hela Himna kunna innebära risk för betydande miljöpåverkan, i vilken denna detaljplan ingår som en del. Kommunen har i samråd med länsstyrelsen bedömt att miljökonsekvenser för helheten, hela utbyggandsområdet Himna ska miljöbedömmas i sin helhet i en samlad MKB tillhörande detaljplanen för norra Himna. Detta för att visa den totala exploateringens påverkan vid framtida exploatering, i enlighet med strukturskissens avgränsning.

Arkeologisk utredning för västra Linghem (Himna) pågår

Länsstyrelsen har beslutat att en arkeologisk utredning (etapp 2) ska utföras i samband med kommunens framtagande av detaljplaner för västra Linghem (Himna). Inom området finns sannolikt fornlämningar som idag inte är kända.

Den aktuella utredningen ska fastställa om fornlämningar finns och ge Länsstyrelsen beslutsunderlag inför fortsatta åtgärder. Resultatet kan användas som planeringsunderlag av Linköpings kommun. 

Utredningen planeras att pågå mellan den 9 november–2 december 2020 och arbetet ska genomföras med sökschakt. Alla schakten ska fyllas igen efter slutförd utredning.

Samråd genomfört

Samråd pågick 30 april-4 juni 2020.

På grund av rådande situation med covid-19 hölls inget informationsmöte.Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av handläggarna för planen via kontakt Linköping.

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Åsa Westergren och planarkitekt Erik Adolfsson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 19 november 2020