Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ljungsbro - Björkö 3:11 m.fl.

Detaljplan i Ljungsbro för del av Björkö 3:11 m.fl.

 
Detaljplanen innehåller förslag till bostadsbebyggelse i form av par-, rad eller kedjehus.

Översiktsplanen Ljungsbro och Berg har pekat ut stadsdelen Ljungsbro som attraktiv med bland annat dess närhet till natur och fritidsaktivitet och kort pendlingsavstånd till Linköping.

Planprövningen för Björkö 3:11 var på samråd under våren 2017. Efter samrådet kommer inkomna yttranden gås igenom och besvaras i en samrådsredogörelse. De reviderade handlingarna kommer att skickas ut på en granskning, information om detta kommer att finnas på hemsidan samt skickas ut till alla sakägare.

Samråd genomfört

Samråd pågick 20 mars –  1 maj 2017. Informations- och sam­rådsmöte hölls den 29 mars 2017.

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Roger Stigsson och planarkitekt Hanna Svensson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 11 december 2020