Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skeda Udde - Ingebo 1:110

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för nya bostäder i form av radhus och parhus, samt en ny förskola i den södra delen av Skeda Udde.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder samt service i form av förskola i den södra delen av Skeda Udde. Platsen är idag obebyggd, ej brukad gräsmark/åkermark som lutar svagt från Haraldsbovägen i väster mot en lågpunkt i öster vid det stora dagvattendiket.

Aktuellt område omfattas av Översiktsplan för landsbygden och småorter, antagen 2014. Skeda Udde är utpekat som en landsbygdsort med bra förutsättningar för lokalisering av nya bostäder, kollektivtrafik, servicefunktioner och verksamheter. Detaljplanen följer intentionerna i översiktsplanen.

Detaljplanen är också förenlig med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i miljöbalkens 6 kap. med beaktande av miljöbedömningsförordningen och dess bilaga, SFS 2017:966).

Bostäder och förskola

Målet med detaljplanen är att möjliggöra för ny småskalig bostadsbebyggelse innehållande parhus och radhus samt en ny förskola i den norra delen av planområdet. Därmed möjliggörs för en relativt stor utökning av antalet bostäder i Skeda Udde. Bebyggelsen omfattar en möjlighet att bygga dessa bostäder i två plan samt uppförandet av en förskola i två våningar, dimensionerad för cirka 80 barn.

Trafik, buller och angöring

Aktuellt område kommer att angöras från Haraldsbovägen enligt nedanstående illustration. Ljudnivåerna inom området blir låga och blir som högst i väster längs Haraldsbovägen där de ekvivalenta ljudnivåerna uppgår till som högst 51 dBA. Samtliga bostäder uppfyller riktvärdet 60 dBA vid fasad med god marginal.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 9 december 2020-5 januari 2021.

Bearbetning

Synpunkter som kommer in under samrådet kan leda till att detaljplaneförslaget bearbetas. Det innebär att detaljplaneförslaget omarbetas för att bättre anpassas till platsens förutsättningar.

Kommunen svarar på inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Tommy Berglund som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 22 september 2021