Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Slaka - Häradsjorden 1:1

Förslag på cirka 50 nya bostäder i Slaka, både friliggande och gruppbyggda villor och radhus.

 
Planens syfte är att möjliggöra för nya bostäder i Slaka. Planen syftar till att möjliggöra för en blandad bebyggelsetyp med både friliggande och gruppbyggda villor och radhus i ett område som präglas av övergången mellan tätortsbebyggelse och landsbygd. Bebyggelsens skala och utbredning har anpassats för att skapa småskalig bebyggelse med variation i täthet och höjd inom området.

Planförslaget stämmer överens med intentionerna i gällande översiktsplan.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 13 september-25 oktober 2019. Samrådsmöte hölls 9 oktober 2019.

Bearbetning

Synpunkter som kommer in under samrådet kan leda till att detaljplaneförslaget bearbetas. Det innebär att detaljplaneförslaget omarbetas för att bättre anpassas till platsens förutsättningar.

Kommunen svarar på inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Cityplanner

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Däljemar som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 22 september 2021