Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Slaka - Slaka 3:1 m.fl. (Slaka skola)

Detaljplan i Slaka för Slaka 3:1 m.fl. (Slaka skola)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av Slaka skola. Detta eftersom befintliga skolor i Slaka och Skeda inte klarar av att tillgodose dagens och framtidens behov av skolplatser. Samtidigt som det finns behov av att förlägga de båda skolorna samlat på en gemensam plats för att underlätta för verksamheten. En utbyggnad av Slaka skola kommer att ske med hänsyn till områdets befintliga kulturmiljövärden, arkeologi, naturvärden och befintliga funktioner m.m.

Detaljplanens syfte är även att möjliggöra för ändrad användning av befintlig byggnad inom fastigheten Slaka 2:1, vilken ägs av Slaka Nykils pastorat. Byggnaden har sedan tidigare fungerat som församlingshem och är planlagd för ”allmänt ändamål”. Syftet med detaljplanen är nu att möjliggöra för bostäder och kontor inom befintlig byggnad.

Samråd genomfört

Samråd pågick 13 september - 25 oktober 2019. Informations- och samrådsmöte hölls 9 oktober 2019.

Planskede

Förslaget befinner sig i skedet bearbetning. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Däljemar som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 18 augusti 2020