Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tannefors - Krigaren 1 m.fl.

Förslag på på två nya byggnader i sex till åtta våningar med plats för cirka 70 bostäder och lokaler. Förslaget innehåller även ett torg.

Sammanfattning av planförslaget

Förslaget på ny detaljplan för Krigaren 1 och del av Tannefors 1:1 innehåller cirka 70 bostäder i flerbostadshus, lokaler och ett torg.

Planområdet ligger strax norr om Drottninggatan och väster om Nya Tanneforsvägen. Planområdet ligger i stadsdelen Tannefors intill Stångån och är en del av den utökade innerstaden.

Flerbostadshus med lokaler

Bostäder och lokaler föreslås byggas i två byggnader på sex till åtta våningar. Parkeringsgarage byggs under den norra byggnaden, i ett plan.

I bottenvåningarna mot torget ska lokaler för centrumändamål finnas. Lokalerna i den södra byggnaden kommer även vända sig mot Drottninggatan.

Vid den norra byggnaden lämnas en fyra meter bred yta förgårdsmark mot Klövergatan som kan inrymma exempelvis planteringar, cykelparkering eller uteplats. På förgårdsmarken finns även plats för placering av djupbehållare för hushållsavfall för båda byggnaderna.

Den södra byggnaden har en indragen placering från Drottninggatan med hänsyn till befintlig bebyggelse och för att inrymma funktioner som räddningsväg och goda utrymmen för gående och cyklister.

Visionsbild på hur föreslagen bebyggelse i Krigaren 1 kan se ut. Bild: AIX arkitekter.

Nytt torg vid Stångån

Intill Krigaren 1 planerar Linköpings kommun för ett nytt torg vid Stångån, som blir en förlängning av Britta Holmströms torg och en yta för vistelse. Torget blir också en ny anslutning för gående och cyklister till Brunnspromenaden.

Torget behöver också innehålla yta för transporter såsom leveranser, angöring och viss sophantering som måste ske på torget. Torget ska utformas och höjdsätts så att dagvatten och skyfall inte stängs in inom kvarteret.

3D-bild där föreslagen bebyggelse är inplacerad som helvita kuber. Bild: Linköpings kommun

Naturvärden och strandskydd

Som en konsekvens av fynd av markföroreningar (PFOS) i den del av området som vetter mot Stångån har flera värdefulla träd tvingats fällas för att möjliggöra saneringsarbetet

En dispensansökan kommer att skickas till Länsstyrelsen i samband med samrådet för den allé av blodlönnar som står längs med Drottninggatan. Allén står utanför planområdet men en förutsättning för föreslagen utformning förutsätter att träden kan tas bort. Återplantering inom samma område ska ske.

Den hästkastanj som står på fastigheten Krigaren 4 bedöms behöva tas ner som en följd av planförslaget. Trädets placering gör att trädkrona och rötter bedöms gå utanför fastighetsgräns och bedöms därför inte få tillräckligt goda förutsättningar för att kunna överleva.

Detaljplanen ska kompletteras med en plan för kompensationsåtgärder kopplat till det naturvärden som har påverkats negativt utifrån planens genomförande.
Strandskyddet upphävs inom hela planområdet.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplan

Planförslaget överensstämmer med inriktningen i gällande översiktsplan för staden Linköping antagen juni 2010. I översiktsplanen föreslås en väsentlig utveckling av Linköpings innerstad öster om Stångån. Det föreslås tät stadsbebyggelse med blandade användningar så som bostäder, kontor, handel, offentlig och kommersiell service. I översiktsplanen är Drottninggatan och Nya Tanneforsvägen utpekade som strategiska stråk.

Översiktsplanen anger att innerstaden ska bli en levande plats under dygnets alla timmar. Förslaget på ny detaljplan för Krigaren 1 m.fl. ska bidra till detta genom att bottenvåningarna innehåller så kallade centrumverksamheter som till exempel butiker, kaféer eller restauranger. Det nya torget öster om Stångån bidrar också med exempelvis uteserveringar och andra ytor för vistelse.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900. 

Samråd pågick 18 november 2020-13 januari 2021.

Bearbetning

Synpunkter som kommer in under samrådet kan leda till att detaljplaneförslaget bearbetas. Det innebär att detaljplaneförslaget omarbetas för att bättre anpassas till platsens förutsättningar.

Kommunen svarar på inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

3D-modell

Den ljusblå bebyggelsen är Krigaren.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Hanna Svensson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 22 september 2021