Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tannefors - Kungsbergsskolan 2 m.fl.

Detaljplan i Tannefors för Kungsbergsskolan 2 m.fl.

En ny skola planeras i Tannefors, där nuvarande Kungsbergsskolan nu ligger.

Planen syftar till att pröva ändamålet skola med en stadsmässig utformning i kvartersstruktur och högre byggnadshöjder än i gällande detaljplan. I skoländamålet ingår även idrott.

Nuvarande förslag är framtaget för att rymma upp till 975 elever fördelat på en högstadieskola för upp till 900 elever och särskola för 75 elever. I nuvarande förslag ingår även en fullstor idrottshall, en mindre idrottshall samt möjlighet till kommersiella lokaler och kontor. I planen prövas också möjlighet till parkering under mark.

Syftet är att kunna skapa en god helhetslösning för nuvarande och framtida behov av skol- och idrottslokaler, att möjliggöra att intressant och berörande arkitektur kan utvecklas i kvarteret samt att ur ett kulturmiljöperspektiv pröva i vilken omfattningen befintlig bebyggelse kan bevaras.

Vi vill utvidga innerstaden över Stångån och att den omfattar Tannefors. Nuvarande Kungsbergsskolan ligger centralt i området och här finns goda förutsättningar för utbyggnad och förtätning.

Därför syftar planen också till att utveckla nya innerstadskvalitéer i form av täthet och variation, sammanhängande gatunät, tydliga gaturum med entréer mot gatan, tydligt definierade platser, blandade funktioner och en medvetet formgiven relation mellan gatans bredd och husets höjd.

Det vinnande bidraget i arkitekttävlingen för Nya Kungsberget blev Laterna Magica av arkitektbyrån Arkitema.

På uppdrag av Linköpings kommun genomförde Lejonfastigheter en arkitekttävling för den nya skolan. Den 20 juni 2017 presenterades det vinnande förslaget: Laterna Magica av arkitektbyrån Arkitema. Planförslaget baseras på en bearbetning av det vinnande tävlingsförslaget.

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och tillägget till översiktsplanen utvecklingsplan för Linköpings innerstad 2016. Detaljplaneförslaget är också förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. Någon betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå som en följd av planen.

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i miljöbalkens 6 kap 11§, med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4).

Samråd genomfört

Samråd pågick 13 mars-23 april 2019. Samrådsmöte för allmänheten hölls den 26 mars 2019.

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Här kan du läsa förutsättningarna för de tävlande arkitektkontoren

Kommunens projektledare

Exploateringsingenjör Jesper Linde som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 11 december 2020