Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tannefors - Kungsbergsskolan 2 m.fl.

Detaljplan i Tannefors för Kungsbergsskolan 2 m.fl.

Planen syftar till att pröva ändamålet skola med en stadsmässig utformning i kvartersstruktur och högre byggnadshöjder än i gällande detaljplan. I skoländamålet ingår även idrott och kulturskola. I planen prövas också möjligheten att tillföra centrumfunktioner och möjlighet till parkering under mark. Syftet är att kunna skapa en god helhetslösning för nuvarande och framtida behov av skol- och idrottslokaler, att möjliggöra att intressant och berörande arkitektur kan utvecklas i kvarteret samt att ur ett kulturmiljöperspektiv pröva i vilken omfattningen befintlig bebyggelse kan bevaras.

Planen syftar också till att utveckla nya innerstadskvalitéer i form av täthet och variation, sammanhängande gatunät, tydliga gaturum med entréer mot gatan, tydligt definierade platser, blandade funktioner och en medvetet formgiven relation mellan gatans bredd och husets höjd.

Planförslaget baseras på en bearbetning av vinnande tävlingsförslag Laterna Magica av Arkitema AB. Nuvarande förslag är framtaget för att rymma upp till 1575 elever fördelat på en högstadieskola för upp till 900 elever, särskola för 75 elever, kulturskola, en fullstor idrottshall, en mindre idrottshall samt möjlighet till gymnasieskola för 600 elever alternativt kommersiella lokaler.

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och tillägget till översiktsplanen utvecklingsplan för Linköpings innerstad 2016. Detaljplaneförslaget är också förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. Någon betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå som en följd av planen.

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i miljöbalkens 6 kap 11§, med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4).

Samråd genomfört

Samråd pågick 13 mars - 23 april 2019

Samrådsmöte för allmänheten hölls den 26 mars 2019 klockan 17.30 - 20.00 i Kungsbergsskolans matsal, Drottningtorget 1A.

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Kommunens projektledare

Exploateringsingenjör Jesper Linde som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 april 2019