Tannefors - Kungsbergsskolan 2

Detaljplan i Tannefors för Kungsbergsskolan 2 m.fl. (Kungsbergsskolan)

Detaljplanen omfattar fastigheten Kungsbergsskolan 2 (Kungsbergsskolan) och angränsande gator. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en om- och tillbyggnad av Kungsbergsskolan för att bidra till stadens långsiktiga behov av skolplatser och idrottshall. Syftet med planen är också att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader mot förvanskning och ge förutsättningar för att dessa tillsammans med nya byggnader kan bilda en helhet som bidrar till en attraktiv innerstad. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

Samråd genomfört

Samråd pågick 15 december 2014 – 30 januari 2015. Samrådsmöte hölls 14 januari. 

En arkitekttävling pågår, resultatet förväntas bli klart under försommaren 2017. Därefter kan planarbetet börja.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Jesper Linde

Exploateringsingenjör Plankontoret

Skicka e-post till Jesper Linde

E-post: Jesper.Linde@linkoping.se

Telefon: 013-20 68 73

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 augusti 2018