Hoppa till huvudinnehåll

Askeby - Juby 14:37

Arbete pågår med att ta fram en detaljplan för bostadsbebyggelse.

Kartbild med detaljplaneområdet markerat

Planområdet omfattar del av fastigheten Juby 14:37 i Askeby. Området består idag av åkermark och är utpekat för utveckling av bostäder i Översiktsplanen för landsbygden och småorterna. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för bostäder. Exploatören önskar uppföra småhus som äganderätter och grupphus i form av par- och kedjehus som bostadsrätter, samtliga i en- och tvåplan.

Process

Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Askeby för Juby 14:37.

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan. När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Victoria Blomberg-Liwéll. Om du har frågor om projektet skickar du in de till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 21 mars 2023

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: