Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Berg - Kanaljorden 2:1

Arbete pågår för att undersöka möjligheten att bygga ett nytt besökscentrum i Berg för att stärka turismen i området intill Göta kanal. Besökcentrumet föreslås innehålla ytor för utställningar, möten, butik och restaurang/café.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för ett besökscentrum i Berg på del av fastigheten Kanaljorden 2:1. Fastighetsägaren önskar uppföra ett besökscentrum i anslutning till kanalen öster om hamnbassängen. Besökscentrumet ska ha en utåtriktad verksamhet och innehålla ytor för utställningar, möten/sammanträden, butik och restaurang/café etc. Avsikten är att byggnaden med sin verksamhet ska bli ett attraktivt besöksmål och också stärka turismen i området.

Process

Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Berg för del av Kanaljorden 2:1 och inledningsvis kommer arbetet att inriktas på att utreda förutsättningarna på platsen.

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan.

När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Ylva Bengtsson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 22 september 2021