Ekholmen - Risgrynet 1 m.fl.

Detaljplan i Ekholmen för del av Risgrynet 1 m.fl. (Ekholmsvägen)

Vid Ekholmsvägen föreslås nybyggnation av ca 200 bostäder i flerbostadshus med en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. Husen placeras på mark som idag främst används som markparkering. Markparkeringen ersätts av 1-2 nybyggda parkeringshus inom planområdet, vilket bidrar till en effektivare markanvändning. I detaljplanen ingår också en översyn av Ekholmsvägens funktion och gestaltning. Förslaget är att i enlighet med planprogrammets (för Norra Ekholmen) riktlinjer omgestalta Ekhomsvägen från väg till gata samt att sänka de faktiska körhastigheterna på gatan. Detta kan ske genom en kombination av dels fysiska farthinder, trädplantering, avsmalningar, mer plats för gång- och cykel etc samt att själva bebyggelsen placeras nära gatan och därmed bidrar till en rumslighet som verkar psykologiskt fartdämpande. Busstrafiken till dagens ändhållplats längre västerut på Ekholmsvägen kommer att fortgå. Eventuellt kan också Ekholmsvägen öppnas upp för genomfartstrafik för bussar, dock ej för biltrafik.

Planskede

Start- och samrådsbeslut. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ett beslut om att starta ett detaljplanearbete i Ekholmen för del av Risgrynet 1 m.fl.

 

Kommunens projektledare

Planarkitekt Ali Hajar som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Skicka e-post till Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00 (23, 27 och 30 december, klockan 07:30-14:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 oktober 2019