Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekkällan - Smedstad 1:18 (Ryttargårdskyrkan)

Detaljplan i Ekkällan för Smedstad 1:18

Djurgårdsgatan är idag en av de viktigare entrégatorna till innerstaden. I takt med utbyggnaden av Djurgården och Vallastaden kommer gatan att öka i betydelse och bli ett än mer centralt stråk. År 2015 godkändes planprogrammet för Djurgårdsgatan och ger förutsättningarna för kommande omdaning av gatan som både ska ske genom ombyggnation av gatan och ny bebyggelse intill gatan. Omvandlingen av Djurgårdsgatan går i linje med kommuns ambition om att låta innerstaden och innerstadskaraktären växa ut i ett större område. I programmet föreslås att korsningen Djurgårdsgatan/Garnisonsvägen blir en tydligare och mer tilltalande entré till staden genom bebyggelseförtätning både på västra och östra sidan om Djurgårdsgatan. Detaljplanearbetet för Smedstad 1:18, Ryttargårdskyrkans fastighet, påbörjades under år 2016. Detaljplanen utreder bland annat om det är möjligt att bygga ut kyrkan och bygga både bostäder, förskola, lokaler och kontor inom området. Av utredningsmässiga skäl arbetar kommunen idag inte aktivt med detaljplanen, utan detaljplanearbetet är på paus tills vidare.

Planskede

Startbeslut. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ett beslut om att starta ett detaljplanearbete i Ekkällan för Smedstad 1:18.

 

Kommunens projektledare

Planarkitekt Frida Lindebäck som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 april 2019