Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Innerstaden - Amasonen 3

Arbete pågår för att undersöka möjligheten för ny bebyggelse vid korsningen Östgötagatan och Västra vägen där det idag finns parkering och grönytor, intill Länsstyrelsens lokaler. Fastighetsägaren önskar uppföra en ny byggnad på fyra våningar med vårdcentral och kontorslokaler.

En ny detaljplan i Innerstaden för Amasonen 3 och del av Innerstaden 1:3 som ska pröva lämpligheten och möjligheten av att tillskapa verksamhetslokaler, kontor och eventuellt boende/vårdboende ska tas fram.

Inom området finns idag bland annat parkering och grönytor och Länsstyrelsens verksamhet. 

Fastighetsägaren önskar uppföra en ny byggnad i fyra våningar samt med ett suterrängplan på parkeringen i den södra delen. I den nya byggnaden föreslås kontorsytor och en vårdcentral etableras.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan påbörjades under våren 2020 och beräknas vara klar tidigast andra halvåret 2022

Process

Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Innerstaden för Amasonen 3.

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan.

När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Möller når du via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 22 september 2021