Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Innerstaden - Doppingen 14 m.fl.

Arbete pågår för att undersöka möjligheten för ny bebyggelse inom kvarteret. Byggnaderna är tänkta att vara ihopbyggda och innehålla bostäder, kontor och butiker.

 
Syftet med en ny detaljplan för Doppingen 14, 15 och 16, är att pröva möjligheten för ny bebyggelse inom kvarteret. Detta genom påbyggnad av Doppingen 15 mot Drottninggatan, komplettering med en ny huskropp in i kvarteret på Doppingen 14 och en ny gårdsbyggnad på Doppingen 16. Byggnaderna är tänkta att vara sammanlänkade och innehålla bostäder, kontor och butiker.
 
Viktiga frågor i ett kommande planarbete blir att utreda alternativa dispositioner och volymer avseende till- och påbyggnader och att anpassa dessa till platsens förutsättningar, och att beakta de kulturvärden som finns inom berörda fastigheter. Särskilt viktigt är att entréer ordnas mot gatan och att förutsättningar för verksamheter ordnas i bottenvåning/entréplan.

Process

Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Innerstaden för Doppingen 14 m.fl.

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan.

När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Sara Bergström som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 24 september 2021