Hoppa till huvudinnehåll

Innerstaden - Doppingen 15 med flera

Arbete pågår för att undersöka möjligheten för ny bebyggelse inom kvarteret. Byggnaderna är tänkta att vara ihopbyggda och innehålla bostäder, kontor och butiker.

Kartbild med detaljplaneområdet markerat
 
Syftet med en ny detaljplan för Doppingen 14, 15 och 16, är att pröva möjligheten för ny bebyggelse inom kvarteret. Detta genom påbyggnad av Doppingen 15 mot Drottninggatan och komplettering med en ny huskropp in i kvarteret på Doppingen 14 och Doppingen 16. För att möjliggöra detta behöver gårdshuset på Doppingen 14 och delar av gårdshuset på Doppingen 16 rivas. Byggnaderna är tänkta att vara sammanlänkade och innehålla bostäder, kontor och handelslokaler.
 
Viktiga frågor i  planarbete är att utreda alternativa dispositioner och volymer avseende till- och påbyggnader och att anpassa dessa till platsens förutsättningar, och att beakta de kulturvärden som finns inom berörda fastigheter. Särskilt viktigt är att entréer ordnas mot gatan och att förutsättningar för verksamheter ordnas i bottenvåning/entréplan.
 
Planområdet har utökats med Doppingen 2. Syftet med detta är att upphäva den tomtindelningsbestämmelse som finns inom fastigheten. Detta för att möjliggöra för 3D fastighetsbildning inom Doppingen 2, samt översyn och eventuella justering av befintliga fastighetsgränser. Nu gällande detaljplan för Doppingen 2 ska även justeras så att den överensstämmer med den faktiska bebyggelsen inom fastigheten. Befintliga kulturmiljövärden ska även säkerställas genom planbestämmelser. 

Process

Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Innerstaden för Doppingen 15 med flera.

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan. När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Sara Bergström. Om du har frågor om projektet skickar du in de till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 15 november 2022

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: