Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Innerstaden - Dykaren 17 m.fl.

Arbete pågår med att undersöka möjligheten att utveckla området runt Lilla torget och Göran Dyks gata genom att bygga om, på eller till befintliga byggnader.

Bilden visar planområdets lokalisering. Karta: Linköpings kommun.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utveckla området runt Lilla torget och Göran Dyks gata genom att bygga om, på eller till befintliga byggnader. Syftet är också att pröva möjligheten för flexiblare användning av och innehåll i byggnaderna. Den nya eller förändrade bebyggelsen runt Lilla torget och Göran Dyks gata föreslås huvudsakligen innehålla butiker, kontor och i vissa delar bostäder. 
 
Arbetet med detaljplanen ska skapa ett helhetsgrepp kring området runt Lilla torget, Göran Dyks gata och den omgivande bebyggelsen. Viktiga frågor att utreda under arbetet med detaljplanen är bland annat bebyggelsens och torgets kulturhistoriska värden, lämpliga volymer och skalor (höjder och storlek på byggnaderna) anpassade efter platsens förutsättningar samt frågor kring parkering, logistik och angöring. 

I detaljplanen ingår: 

  • Dykaren 17 (Gyllenhuset)
  • Dynamon 5 (byggnaden där bland annat Lindex finns)
  • Del av Dykaren 13 och 16 (byggnaden där bland annat Akademibokhandeln finns)
  • Del av Innerstaden 1:2 (allmän plats, det vill säga torget och omkringliggande gator)
Detaljplanens avgränsning och vilka fastigheter som ingår kan komma att förändras. 

Stadskärnans utveckling

Linköpings kommun vill säkerställa att vår stadskärna har goda förutsättningar för att möta framtida behov vad gäller innehåll och miljöer, för att skapa en stark, attraktiv och konkurrenskraftig stadskärna för lång tid framöver. Tillsammans med fastighetsägare, näringsliv och övriga aktörer i stadskärnan ska vi ta fram en gemensam inriktning för hur Linköpings stadskärna ska utvecklas.

Detaljplanen för Dykaren 17 m.fl. utgör en första del inom denna satsning. Under 2021 har arbetet med att utreda hur platsen kan utvecklas utifrån den gemensamma inriktningen för stadskärnans utveckling påbörjats. 

Mer information om inriktningen för stadkärnans utveckling

Process

Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Innerstaden för Dykaren 17 m.fl.

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan.

När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Ellen Jakobsson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 1 september 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: