Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ljungsbro - Ändring av stadsplan 722

Ändring av gällande detaljplan för del av Brunnby i Ljungsbro (Blåsvädret)

Planändringen syftar till att minska påverkan på intilliggande bostäder och stärka ett befintligt verksamhetsområdes profil. Detta sker genom att minska tillåten byggnadshöjd och pröva förutsättningarna för att utöka tillåten markanvändning till att, vid sidan om småindustriändamål, inrymma även kontorsverksamhet.

Process

Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om start och samråd för ett detaljplanearbete i Ljungsbro för ändring av stadsplan 722.

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan.

När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Tarek Sharif som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 8 juni 2021