Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Östra Valla - Idrottsmärket 1

Detaljplan i Östra Valla för Idrottsmärket 1 och del av Valla 1:6.

Detaljplanen ska genom en detaljplaneprövning pröva områdets lämplighet för ny bebyggelse väster om Djurgårdsgatan. Området i helhet är utpekat för förtätning i både Utvecklingsplan för Linköpings innerstad (2016) och i Detaljplaneprogram för Djurgårdsgatan (2015).

Utvecklingsplanen för Linköpings innerstad (2016) anger Djurgårdsgatan som ett av flera strategiska stråk i innerstaden. Stråken utgör bärande element där utvecklingen ska koncentreras kring.

Området kännetecknas idag av en stark parkkaraktär som skapas av äldre uppvuxna träd och en tydligt inramande lindallé längs med Djurgårdsgatan. En försiktig komplettering av bebyggelse planeras i denna del med hänsyn till stadsmönster och befintlig vegetation bakom lindallén.

Arbetet med att ta fram en detaljplan påbörjades under första halvan av 2020 och beräknas vara klar tidigast första halvåret 2022.

Planskede

Startbeslut. Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Östra Valla för Idrottsmärket 1 och del av Valla 1:6.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Freja Råberg som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 11 december 2020