Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skeda Udde - Ingebo 1:110

Detaljplan i Skeda Udde för Ingebo 1:110

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till uppförandet av kedjehus och mindre flerbostadshus. Syftet är också att i den norra delen av fastigheten pröva möjligheten till en ny förskola. Exploateringen omfattar cirka 30 – 35 bostäder. Planområdet är beläget i den södra delen av Skeda Udde utmed Haraldsbovägen. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen för landsbygden och småorterna, Skeda Udde, där det bland annat nämns följande om aktuellt område: ”Områdena B2 och B3 är lämpligt för småhustomter, radhusbebyggelse och mindre flerfamiljshus. Eventuellt framtida behov av ytterligare kommunal service i form av förskola bedöms rymmas inom områdena B1 respektive B2.”

Området ligger inte idag inom kommunens verksamhetsområde för VA och dagvatten. Inriktningen är att det skall vara kommunalt huvudmannaskap för gator inom området.

Planskede

Start- och samrådsbeslut. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ett beslut om att starta ett detaljplanearbete i Skeda Udde för Ingebo 1:110.

 

Kommunens projektledare

Planarkitekt Tommy Berglund som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 april 2019