Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tallboda - Malmskogen 10:1 m.fl.

Arbete pågår med att undersöka möjligheten att bygga flerbostadshus, radhus, kedjehus och villor i området.

Detaljplanering pågår i östra Tallboda för Malmskogen 10:1 m.fl. Planområdet ligger huvudsakligen öster om Hägerhällsvägen och norr om Norrköpingsvägen. Detaljplanens syfte är att tillgodose kommunens behov av bostäder. Planen beräknas ge ett tillskott av flerbostadshus, radhus, kedjehus och villor.
 
Just nu utreds områdets förutsättningar, exempelvis trafik, natur och behov av en förskola. Ett förslag kommer därefter att tas fram och bearbetas. Ett samråd av förslaget kommer preliminärt att ske fjärde kvartalet 2021. Detaljplanearbetet beräknas pågå till fjärde kvartalet 2022.

Process

Under framtagande. Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Tallboda för Malmskogen 10:1 m.fl.

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan.

När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Malin Eriksson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 22 september 2021