Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tornby - Giggen 1

Detaljplan i Tornby för Giggen 1.

Fastighetsägaren Vansito Fastigheter AB önskar skapa förutsättningar för nybyggnad av en industrilokal strax öster om fastigheten Giggen 1 i Tornby. Fastigheten är belägen strax norr om Tornbyvägen och omedelbart söder om Gillbergagatan. Merparten av det tillkommande planområdet ingår som en del av den kommunala fastigheten Tornby 1:1. Prövningen avser primärt industriändamål.

Process

Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Berg för del av Kanaljorden 2:1 och inledningsvis kommer arbetet att inriktas på att utreda förutsättningarna på platsen.

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan.

När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Tommy Berglund som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 6 augusti 2021