Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vårdsberg - Vimarka 2:8 m.fl.

Inom området undersöks möjligheten att bygga 30 nya småhus, en förskola och gruppboende. De 20 fritidshus som utgör en del av området kan bli permanentboenden.

Planområdet utgörs dels av fastigheten Vimarka 2:8 som består av Vimarka fritidshusområde som är bebyggt med 20 fritidshus som skulle kunna bli permanentboende.

Inom planområdet finns även fastigheten Vimarka 1:8 som är bebyggd med ett småhus, del av fastigheten Vimarka 2:19 som är obebyggd och består av skog samt en del av fastigheten Gammeltorp 1:1 som är obebyggd. Sammanlagt kan området komma att bebyggas med omkring 30 nya småhus samt en eventuell förskola och gruppbostad och gemsamma ytor såsom vägar och grönytor.

Process

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om att starta ett detaljplanearbete i Vårdsberg socken för Vimarka 2:8 m.fl.

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan.

När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Enhetschef Frida Lindebäck som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 22 september 2021