Hoppa till huvudinnehåll

Vikingstad - Bankeberg 5:27 med flera

Arbete pågår med en ny detaljplan för bostäder inom markområde som tidigare använts som handelsträdgård. Planområdet ligger nära viktiga målpunkter i Vikingstad som tågstation, centrum, idrottsområdet Vikingavallen och bassängbadet Valkebobadet.

Kartbild med planområdet markerat

I en ny detaljplan inom Vikingstad prövar kommunen möjligheten att bygga bostäder på fastigheterna Bankeberg 5:27 och på del av den kommunägda fastigheten Bankeberg 11:139.

Berört markområde är till största delen redan ianspråktaget för numera nedlagd handelsträdgård. Avsikten är att pröva bostadsbebyggelse bestående av småhus med inslag av flerbostadshus.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan påbörjades under 2020 och beräknas vara klart under 2023.

Process

Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Vikingstad för Bankeberg 5:27 med flera.

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan. När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Ali Hajar. Om du har frågor om projektet skickar du in dem till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 24 maj 2023