Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan om landsbygdsutveckling

I kommunen har det länge pågått ett aktivt arbete för landsbygdens utveckling. Kommunen bjuder återkommande in till medborgardialoger och för även samtal med bygde- och utvecklingsgrupper samt hembygdsföreningar.

Bygde- och utvecklingsgrupper samt hembygdsföreningar

Bygdegrupp är en gemensam benämning för en förening, byalag, hembygdsförening eller annan gruppering som arbetar lokalt för utveckling av bygden och för bevarande av kulturvärden. De grupper som i huvudsak arbetar med frågor som handlar om att utveckla den egna bygden benämns utvecklingsgrupper eller byalag.
Verksamheter och aktiviteter varierar mellan olika utvecklingsgrupper. Till exempel:

  • Bevakar utbyggnads-, väg- och kollektivtrafikfrågor
  • Driver projekt
  • Driftansvar för allmän verksamhet som bad- och lekplats
  • Engagemang i lanthandeln
  • Genomför midsommarfirande, marknader och liknande arrangemang
  • Kulturaktiviteter som film, föreläsningar och dans
  • Besvarar remisser
  • Fångar upp aktuella lokala frågor samt hembygdsföreningar

Det finns förslag på att bjuda in alla grupper som jobbar med utveckling av landsbygden till träffar någon gång per år. Vid dessa tillfällen kommer frågor upp som är av aktuell karaktär och av intresse för landsbygdsbefolkning. Den 27 maj 2021 bjöds representanter för de 20 byalag/utvecklingsgrupper som finns i kommunen in till en dialog med Linköpings kommun.

Utskott för medborgardialog i omlandet

I Linköpings omland finns fyra utskott för medborgardialog. Syftet med utskotten är att skapa möjligheter för de som bor och vistas i kommunen att mötas för samtal och lärande om hur respektive geografiskt område kan utvecklas. Den tidigare Landsbygdsgruppen, som fanns mellan 1987-2018, har delvis ersatts av arbetet med medborgardialogerna. Minnesanteckningar från landsbygdsgruppens möten finns i kommunens diarium.

Senast uppdaterad den 5 juli 2021