Hoppa till huvudinnehåll

Trafikplan för Linköpings innerstad - ett tillägg till översiktsplanen

Trafikplan för Linköpings innerstad beskriver hur innerstadens trafiksystem bör utvecklas för att Linköping ska kunna fortsätta utvecklas positivt samt öka sin attraktivitet och konkurrenskraft.

Sammanfattning av trafikplanen

När Linköpings innerstad växer och blir tätare i framtiden kommer konkurrensen om stadens mark att öka. Fler människor som bor och arbetar i innerstaden kommer kräva fler resor till och från innerstaden liksom mer yta för rekreation och möten. För att klara dessa utmaningar krävs framför allt en ökad satsning på de hållbara och yteffektiva transportslagen gång-, cykel-, och kollektivtrafik. 

Trafikplan för Linköpings innerstad är ett tillägg till Utvecklingsplan för Linköpings innerstad. Trafikplanen beskriver hur innerstadens trafiksystem bör utvecklas för att stödja den utveckling som beskrivs i utvecklingsplanen. Trafikplanens huvuddelar är ett tryggt och säkert gångnät, ett framkomligt och effektivt cykelnät, fortsatt prioritering av kollektivtrafiken samt god access till innerstaden med bil, för de som behöver det.

Process

Det tematiska tillägget Trafikplan för Linköpings innerstad antogs i mars 2022.

Antagande

Den här delen av översiktsplanen är antagen.

Antagande är det sista steget i processen med att ta fram en översiktsplan. I detta steg antar våra folkvalda politiker i kommunfullmäktige det färdiga förslaget. Efter antagande  är översiktsplanen beslutad. Översiktsplanen är vägledande för beslut om fortsatt detaljplanering, bygglovsprövning, förhandsbesked och olika investeringar i kommunen.

 

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Frågor och svar

När Linköping växer uppstår utmaningar och intressekonflikter. Ju tidigare de kan bemötas med hjälp av övergripande strategisk planering desto bättre. En attraktiv innerstad är ett viktigt konkurrensmedel för Linköping. En bra och långsiktig utveckling av innerstadens gator och trafik är därför viktig.

 

Trafikplanen har samma geografiska avgränsning som Utvecklingsplanen för Linköpings innerstad, det vill säga ungefär det område som begränsas av Valla- och Rydsskogen i väster, Järnvägen och Kallerstadsleden i norr, Råbergaleden i öster samt Garnisonen och Södra Ekkällan i söder.

Trafikplanen sträcker sig fram till att Linköpings kommun har cirka 200.000 invånare. Det bedöms hända inom ungefär 30 år. Trafikplanen föreslår successiva åtgärder i trafiksystemet under denna tid. 

En omvandling av Storgatan är viktigt för stadskärnans framtida utveckling och för att öka dess konkurrenskraft. Syftet med att omvandla Storgatan till gågata är att göra stadskärnan mer attraktiv för de gående, skapa bättre och attraktivare mötesplatser vid Stora torget och utmed Storgatan samt att stärka handeln och näringslivet i stadskärnan.

Det beror på hur Storgatan och Stora torget byggs om. Trafikplanen bestämmer inte detta. Trafikplanen föreslår dock att cykelstråket utmed Drottninggatan byggs ut och blir betydligt bättre och bredare än i nuläget. Genomfartstrafiken genom stadskärnan med cykel i öst-västlig riktning föreslås köra Drottninggatan istället för Storgatan i framtiden.

Om Storgatan omvandlas till gångstråk behöver Drottninggatan göras om till en bussgata med bättre stråk för gång- och cykel. Genomfartstrafik för bil mellan Djurgårdsgatan och Sankt Larsgatan kommer inte tillåtas. Biltrafik för angöring till fastigheterna utmed Drottninggatan kommer dock vara tillåten. Drottninggatan har i nuläget höga halter av luftföroreningar som kommer bli betydligt mindre när Drottninggatan blir bussgata. 

Den nuvarande genomfartstrafiken på Drottninggatan föreslås istället köra via Lasarettsgatan eller välja andra vägar förbi centrum. Kommunen har beräknat ett antaget ökat trafikflöde på Lasarettsgatan och sett att det kommer att fungera. Innan Drottninggatan stängs av för genomfartstrafik kommer vissa justeringar att behöva göras utmed Lasarettsgatan, bland annat i korsningspunkterna.

Nej, det är inte vår bedömning. Trafikplanen ska säkerställa en hög tillgänglighet med bil till de centrumnära parkeringshusen. Det ska också gå att ta sig till särskilda målpunkter i stadskärnan med bil, dock kommer man att behöva köra dit i lite lägre hastighet, exempelvis i cykelfart och gångfart beroende på hur gatorna regleras. Vissa kantstensparkeringsplatser för bil kommer att tas bort i stadskärnan och bland annat ersättas med korttidsangöring och parkering för personer med funktionsnedsättning.

De gående är högt prioriterade i Trafikplanen. Hela stadskärnan ska göras mer gångvänlig och tillgänglig för gångtrafik. Stadskärnan ska på sikt utvecklas till en lugnare och mer attraktiv miljö att gå och vistas i. Förbättrade förutsättningar för gående innebär ett rikare stadsliv, trevligare och tryggare miljöer samt bättre förutsättningar för handel och näringsliv. 

I den utvidgade innerstaden ska det också bli enklare och tryggare att gå. Trafikplanen introducerar ett huvudgångnät där de gående ska vara separerade från cykeltrafiken liksom alla andra fordon.

Trafikplanen innehåller många åtgärder för att göra det lättare att cykla. Ett utbyggt huvudcykelnät ska göra cykelresorna i innerstaden snabbare. Införandet av Tempo Cykel-gator i framför allt stadskärnan ska öka kapaciteten för cykeltrafiken samt göra det mer trafiksäkert att cykla. Bättre cykelparkeringsmöjligheter och då särskilt införandet av så kallade Entréparkeringar för cykel ska göra det lätt att ta cykeln till stadskärnan.

Kollektivtrafiken förändras inte särskilt mycket i Trafikplanen. Största förändringen är att kollektivtrafikstråket utmed Storgatan flyttas till Drottninggatan. Hållplatsen vid Stora torget kommer då att försvinna och istället att ersättas vid Trädgårdstorget. Trafikplanen ger även förutsättningar för att kollektivtrafiken ska kunna fortsätta att utvecklas och förbättras framöver. 

Trafikplanen tar hänsyn till människors olika behov och förutsättningar. Med parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska du kunna ta dig fram till innerstadens målpunkter och parkera där. Förbättrade förutsättningar för gång- och cykeltrafiken innebär att det ska bli lättare att ta sig fram med exempelvis permobil, rullstol eller rollator. Val av ytmaterial på gator och trottoarer är viktig för tillgängligheten men det bestäms inte i Trafikplanen.

Ostlänken och ett nytt resecentrum kommer få stor påverkan på Linköpings framtida utveckling och på trafiksystemet. I nuläget är det ännu inte bestämt var Ostlänken kommer dras genom Linköping eller var det nya resecentrumet kommer hamna. Trafikplanen har förberetts för att placeringen av nya resecentrum kan variera mellan olika platser. När läget är bestämt kan det finnas anledning att se över vissa ställningstaganden i Trafikplanen. Övriga åtgärder i Trafikplanen anses dock som så viktiga att de inte kan avvakta ett beslut om Ostlänkens placering.

Senast uppdaterad den 21 september 2022