Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linghem - fördjupad översiktsplan

I planen för Linghem redovisas markområden för totalt cirka 1200 nya bostäder, vilket på sikt möjliggör för cirka 3000 nya invånare och totalt 5 500-6 000 invånare i samhället.

Den nya bebyggelsestrukturen innehåller både radhus, parhus, kedjehus och villor. Nya områden för verksamheter är främst lokaliserade intill redan befintliga verksamhetsområden.

I den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping är Linghem är utpekad som en av de prioriterade utvecklingsorterna på grund av sin goda förutsättning för kollektivtrafik. För att underlätta för transporter med kollektivtrafiken är därför all ny bebyggelse i den fördjupade översiktsplanen för Linghem lokaliserad inom en radie på ca 1,5 km från pendeltågstationen.

Planen redovisar även en ny dragning för väg 757, där vägen sammankopplas med väg 796 i en ny trafikplats. Detta medför en säkrare passage för biltrafik under järnvägen.

Planen är antagen av kommunfullmäktige 2011. 

Senast uppdaterad den 6 november 2019