Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ljungsbro och Berg - översiktsplan

Översiktsplanen för Ljungsbro och Berg innehåller förslag på nya bostads- och verksamhetsområden. Planförslaget omfattar en utbyggnad med cirka 1500 bostäder vilket innebär cirka 4200 nya invånare i Ljungsbro och Berg.

Planen innehåller strategier och inriktningar för orternas framtida utveckling och en övergripande struktur för kommunikationer till, från och inom planområdet. Planen innehåller också inriktningar och idéskisser för utveckling av både Ljungsbros och Bergs centrum.

Viktiga utgångspunkter i översiktsplanen för Ljungsbro och Berg är vattenkontakten, befintliga natur- och kulturvärden och kommunikationssystemen inom och till/från orterna. I översiktsplanen föreslås utbyggnadsområden som är lokaliserade så att de stärker stråket längs Göta kanal, kollektivtrafikstråk och centrumområden.

Tre olika bebyggelsekaraktärer föreslås: centrumbebyggelse i småstadens skala, blandad bostadsbebyggelse och småhusbebyggelse med en stor andel friliggande småhus. Planförslaget innehåller tre verksamhetsområden: utvecklingsområde för Cloetta och för Vreta kluster/Vretaskolan samt ett nytt småindustriområde. I planförslaget redovisas också lämplig utbyggnad av trafiksystemet samt en fördjupning med inriktningar och idéskisser kring hur Ljungsbros och Bergs centrum kan utvecklas.

Översiktsplanen för Ljungsbro och Berg antogs av kommunfullmäktige den 27 januari 2015.

Sedan översiktsplanen antogs har ny kunskap uppdagats gällande markförhållandena i planområdet. Genom Ljungsbro och Berg går ett område där bergarten består av alunskiffer, vilket ger upphov till naturligt förekommande markföroreningar. Den fördjupade översiktsplanen för Ljungsbro och Berg bedöms dock fortsatt aktuell. Innan planbesked kan sökas inom utbyggnadsområden som ligger inom alunskifferförekomsten i Ljungsbro och Berg, ska en översiktlig miljöteknisk markundersökning göras. En informationsfolder om översiktlig miljöteknisk markundersökning har tagits fram. Du hittar foldern som en pfd-fil nedan.

Senast uppdaterad den 6 november 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: