Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vikingstad - översiktsplan

Översiktsplanen för Vikingstad visar hur samhället kan utvecklas på lång sikt. I planen visas bland annat nya områden för bostäder, företagsmiljöer, trafiknät samt idéskisser över centrala delarna av samhället.

Vikingstad är på grund av närheten till Linköping, samt ortens goda läge gällande kollektivtrafikförsörjning, utpekad som en prioriterad utvecklingsort i den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping. Som en prioriterad utvecklingsort ska Vikingstad kunna erbjuda en bra boendemiljö samt ett serviceutbud för orten och dess närmsta omland.

Pendeltågsstationen som är centralt belägen i orten innebär goda kollektivtrafikförbindelser, exempelvis nås Linköping med dess utbud av service och arbetsmarknad på bara nio minuter med pendeltåget. Även de korta avstånden inom orten är en stor tillgång och underlättar vardagslivet. Ambitionen i översiktsplanen för Vikingstad är att bibehålla dessa kvaliteter, även om samhället successivt växer.

Nya bostadsområden är framför allt lokaliserade öster om samhället men två förtätningsområden föreslås även inne i orten. Med ett brett bostadsutbud med blandade hustyper och upplåtelseformer ska Vikingstad kunna erbjuda ett boende under livets alla skeden. Planförslaget innebär att Vikingstad kan öka till cirka 4000 invånare. Detta sker dock i etapper och på mycket lång sikt.

Planen antogs av kommunfullmäktige 2014. 

 

Senast uppdaterad den 6 november 2019