Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Parkeringsplaner

Den övergripande inriktningen för kommunens övergripande arbete med parkeringsfrågor är att bidra till en attraktivare och hållbar stadsmiljö i hela staden. Detta sker genom att staden kan byggas tätare, genom att trafikslagens framkomlighet anpassas till översiktsplanens inriktning där biltrafikens andel och miljöbelastning ska minska. För att klara målen behöver parkeringsplatserna i staden nyttjas mer effektivt genom att bli mer marknadsanpassade.

Den övergripande parkeringsplaneringen utgår från följande två dokument:

Parkeringarnas stora betydelse för hela trafiksystemets funktion har uppmärksammats allt mer under senare år. Ett aktivt arbete med parkeringsfrågor är ett kostnadseffektivt och nödvändigt delområde inom trafikplaneringen.

Parkering för ett rikare stadsliv

I den politiskt antagna handlingen ”Parkering för ett rikare stadsliv” redovisas kommunens syn på hur parkeringsfrågan kan bidra till att utveckla staden. Till denna inriktning fogas även ett antal åtgärder för att förverkliga kommunens ambitioner. I rapporten ges även en bakgrundsbeskrivning om hur parkeringar fungerar generellt och hur parkeringssituationen ser ut i Linköping.

Förslagen till åtgärder bygger bland annat på en målsättning att göra det lättare att låta bilen vara parkerad vid hemmet. En annan målsättning är att nå ett effektivare utnyttjande av de befintliga parkeringarna genom bättre information och mer marknadsanpassade parkeringslösningar inte minst vid arbetsplatserna. Därigenom kan behovet av parkeringsplatser begränsas, vilket gör det möjligt att bygga en tätare och därmed mer livfull stad. Även åtgärder för att underlätta kombinationsresor mellan bil/cykel och bil/kollektivtrafik tas upp.

Parkering i planering och bygglov

I antagen handling ”Parkering i planering och bygglov” återfinns kommunens parkeringsnorm. En bred ansats på hur kommunen ser på parkeringsfrågan i samband med ny bebyggelse och förändringar i den byggda miljön återfinns i handlingen samt gällande parkeringsnorm. Här finns även inriktningar avseende kvalitetskrav och förhållningssätt till parkeringar i befintliga områden.

Senast uppdaterad den 16 juni 2016