Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Parkeringsplaner

Den övergripande inriktningen för kommunens övergripande arbete med parkeringsfrågor är att bidra till en attraktivare och hållbar stadsmiljö i hela staden. Detta sker genom att staden kan byggas tätare, genom att trafikslagens framkomlighet anpassas till översiktsplanens inriktning där biltrafikens andel och miljöbelastning ska minska. För att klara målen behöver parkeringsplatserna i staden nyttjas mer effektivt genom att bli mer marknadsanpassade.

Nytt samrådsförslag

Linköpings kommun arbetar med att uppdatera riktlinjerna för parkering för bil, cykel och delade mobilitetstjänster. I samrådsförslaget "Parkering för bil, cykel och delade mobilitetstjänster, Riktlinjer för planering, bygglovsprövning och förvaltning av parkering, samrådshandling" har de två dokumenten ovan "Parkering för ett rikare stadsliv" och "Parkering i planering och bygglov" arbetats samman. Riktlinjerna anger principer för hur och var parkering ska ordnas samt hur många parkeringsplatser som krävs för tillkommande eller ändrad bebyggelse. Parkeringsnormerna föreslås i de nya riktlinjerna bli mer flexibla än tidigare. Parkeringstalen anpassas då till projektets geografiska läge, eventuell närhet till kollektivtrafik och service samt tar hänsyn till om mobilitetsåtgärder vidtas. 

De nya riktlinjerna för parkering för bil, cykel och delade mobilitetstjänster planeras att kunna antas sommaren 2021.

Samrådet pågår mellan 11 december 2020 och 23 februari 2021.

Eventuella synpunkter på samrådshandlingen önskas senast den 23 feb 2021 till Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 581 81 Linköping. Eller via e-post till: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se

 

Den gällande övergripande parkeringsplaneringen utgår från följande två dokument:

Parkeringarnas stora betydelse för hela trafiksystemets funktion har uppmärksammats allt mer under senare år. Ett aktivt arbete med parkeringsfrågor är ett kostnadseffektivt och nödvändigt delområde inom trafikplaneringen.

Parkering för ett rikare stadsliv

I den politiskt antagna handlingen ”Parkering för ett rikare stadsliv” redovisas kommunens syn på hur parkeringsfrågan kan bidra till att utveckla staden. Till denna inriktning fogas även ett antal åtgärder för att förverkliga kommunens ambitioner. I rapporten ges även en bakgrundsbeskrivning om hur parkeringar fungerar generellt och hur parkeringssituationen ser ut i Linköping.

Förslagen till åtgärder bygger bland annat på en målsättning att göra det lättare att låta bilen vara parkerad vid hemmet. En annan målsättning är att nå ett effektivare utnyttjande av de befintliga parkeringarna genom bättre information och mer marknadsanpassade parkeringslösningar inte minst vid arbetsplatserna. Därigenom kan behovet av parkeringsplatser begränsas, vilket gör det möjligt att bygga en tätare och därmed mer livfull stad. Även åtgärder för att underlätta kombinationsresor mellan bil/cykel och bil/kollektivtrafik tas upp.

Parkering i planering och bygglov

I antagen handling ”Parkering i planering och bygglov” återfinns kommunens parkeringsnorm. En bred ansats på hur kommunen ser på parkeringsfrågan i samband med ny bebyggelse och förändringar i den byggda miljön återfinns i handlingen samt gällande parkeringsnorm. Här finns även inriktningar avseende kvalitetskrav och förhållningssätt till parkeringar i befintliga områden.

 

Senast uppdaterad den 18 december 2020