Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Trafiknätsanalys

I trafiknätsanalysen redovisas de krav på framkomlighet och trafiksäkerhet som olika trafikslag ställer och hur väl dessa krav uppfylls idag.

Därefter ges förslag på förändrad skyltad hastighet på vissa trafikleder. Vidare föreslås sänkning av hastigheten till 30 km/h i vissa punkter i centrala staden. På lokalgator i bostadsområden föreslås möjligheter att begränsa hastigheten till 30 km/h.

Kommunfullmäktige beslutade 2005-01-25 att trafiknätsanalysen ska utgöra underlag för kommunens fortsatta arbete med trafikfrågor.

 

Senast uppdaterad den 16 juni 2016