Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fördjupad översiktsplan för Steninge

Linköpings kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Steninge. Det övergripande syftet med planen är att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av området. Utvecklingen ska bidra till att Linköping blir en långsiktigt hållbar, attraktiv och konkurrenskraftig stad, kommun och regiondel.

Om planarbetet

Under 2019 påbörjar Trafikverket arbetet med en järnvägsplan för Ostlänkens passage genom Linköping. Trafikverket kommer utvidga sitt planområde för Ostlänken till en punkt väster om Skäggetorp, benämnt som Glyttinge. Kommunen behöver ha en god uppfattning om hur eventuella barriäreffekter ska hanteras till följd av den nya järnvägen. Detta utreds lämpligast i ett fördjupat översiktsplanearbete, vilket nu görs i Fördjupad översiktsplan för Steninge.

Översiktsplan för staden Linköping, antagen 2010, pekar ut att innerstaden ska utvecklas norrut i Övre Vasastaden, Södra Tornby samt i Stångebro. Det grundas på resonemanget att innerstad bäst utvecklas i anslutning till befintlig innerstad.

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad antogs 2016 och anger att innerstaden ska utvecklas och utvidgas enligt visionen om mer och bättre innerstad. I utvecklingsplanen utvidgades den geografi som bedöms kunna utvecklas som innerstad till att även infatta Steninge och verksamhetsområdet mellan Barhäll och Bergsrondellen. Båda områdena markeras i utvecklingsplanen som områden för samlad omvandling. En utveckling av Steninge till innerstad innebär påverkan på de närmaste delarna av Tornby, varför det området också tas med i planarbetet.

Planarbetet ska också ta hänsyn till och möta upp Planprogram för Skäggetorp, som godkändes av samhällsbyggnadsnämnden den 14 december 2017, samt pågående planarbete vid IKEA/Ikano.

Syfte med planarbetet

Syftet med planarbetet är att:

  • Säkerställa långsiktig och effektiv markanvändning i syfte att utvidga innerstaden, skapa förutsättningar för sammanhållen stad, stärka kopplingar mellan stadsdelar samt låta Linköpings näringsliv utvecklas. 
  • Minska osäkerhet inför kommande planering avseende järnvägens barriäreffekter, vägvalsstyrning för farligt gods samt skyddsavstånd till verksamheter. 

Framtagande av förslag

Utarbetandet av planen sker enligt den lagstadgade processen för att ta fram en översiktsplan. Nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag.

 

Kommunens projektledare

Översiktsplanerare Maria Brengdahl som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 13 september 2021