Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Malmslätt - en fördjupning av översiktsplanen

Linköpings kommun arbetar med ett förslag för en fördjupad översiktsplan för Malmslätt. Ambitionen är att orten ska utvecklas på ett attraktivt och hållbart sätt. Samrådsperioden är avslutad och nu pågår bearbetning.

Om planarbetet

Linköping kommun har tillsammans med Norrköping upprättat en gemensam kommuntäckande översiktsplan – ”Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping”, antagen av kommunfullmäktige i juni 2010. Där pekas Malmslätt ut som en av flera prioriterade utvecklingsorter. 

Den fördjupade översiktsplanen visar hur Malmslätt kan utvecklas till en attraktiv småstad med ett varierat utbud av bostäder och service, inslag av fler arbetsplatser, bra cykelvägar och bra kollektivtrafik. Förutsättningarna för att resa hållbart ska stärkas och orten ska kunna fungera som stödjepunkt för omgivande landsbygd.

Planarbetet handlar om hur detta kan ske genom bland annat lokalisering av cirka 1000 nya bostäder, ökade möjligheter för centrumutveckling och vidareutveckling av ortens mötesplatser, men även genom bevarande av grönstruktur och hänsyn till ortens historiska särprägel. Målsättningen är att en regional pendeltågstation etableras i anslutning till Malmslätt.

Dialogbaserad ortsanalys gjordes 2019

En sammanställning av de dialoger som genomfördes med boende och verksamma i Malmslätt under januari 2019 hittar du via länken nedan. Geografiska synpunkter finns även sammanfattade i den interaktiva kartan som du hittar i den digitala versionen av planförslaget.

Samråd

Samrådet pågick mellan 12 april och 11 juni 2021. Planarbetet är ett pilotprojekt för digital översiktsplan i Linköpings kommun och samrådsförslaget finns därför både som digital version med en interaktiv karta och som utskriftsvänlig PDF-version. 

Ett digitalt samrådsförslag med interaktiv karta

Den digitala versionen läses bäst på en dator eller en surfplatta i horisontalt läge, men fungerar även på mindre skärmar. På mindre skärmar behöver den interaktiva kartan öppnas i ett nytt fönster. 

Planförslaget innehåller mycket information och det kan ta olika lång tid att ladda bilder och kartor beroende på internetuppkoppling och generell prestanda. Webbläsarna Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Microsoft Edge kan användas för att öppna den digitala versionen. Kommunen kommer att fortsätta vidareutveckla de digitala verktygen baserat på erfarenheterna från detta pilotprojekt.

Dokument i pdf-format

Här finner du utskriftsvänliga dokument. 

Digitalt samrådsmöte

På grund av coronarestriktioner kunde vi inte ordna ett fysiskt samrådsmöte. Vi satsade iställlet på ett digitalt och livesänt samrådsmöte 6 maj 2021. Sändningen spelades in och finns här: 

Processen för framtagande av förslag

Utarbetandet av planen sker enligt den lagstadgade processen för att ta fram en översiktsplan. Nu pågår bearbetning.

Bearbetning

Den här delen av översiktsplanen är i fasen Bearbetning.

När samrådsperioden är slut sammanställer vi alla synpunkter som kommit och besvarar dem i en samrådsredogörelse. Synpunkterna kan komma att förändra förslaget vilket innebär att vi omarbetar översiktsplaneförslaget.

Därefter redovisar vi samrådsskedet och eventuella förändringar i förslaget för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen godkänner att den reviderade översiktsplanen går vidare till nästa skede, Granskning.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Vanliga frågor

Vi har sammanställt vanliga frågor och svaren.

Kommunen vill utveckla Malmslätt utifrån befintlig struktur, dels genom ny bebyggelse längs starka stråk, dels genom utveckling i de yttre närområdena.

Kommunen vill skapa förutsättningar för befintliga centrumpunkter att vidareutvecklas genom att koppla ihop centrumområdena, bättre och samtidigt öka småstadskaraktären. Ortens centrala stråk föreslås kompletteras med blandade funktioner såsom bostäder, service och centrum samt mötesplatser. Bebyggelsen inom den nuvarande strukturen föreslås främst som lägenheter och radhus.

Förutom den föreslagna utvecklingen av Malmslätt centrala delar föreslås även villor och radhus, med inslag av lägenheter väster om Björkliden och öster om Tokarp.

Det kan finnas plats för ungefär 1000 nya bostäder i Malmslätt, men exakt hur många och på vilket sätt det bör byggas inom de utpekade områdena utreds inte i översiktsplanen, utan undersöks närmare i ett detaljplaneskede. Det är viktigt att variation i bostadsutbudet i Malmslätt som helhet vägs in när orten utvecklas.

Det är svårt att svara på när i tid exploatering enligt den fördjupade översiktsplanen kommer att ske. Översiktsplanen är ett vägledande strategiskt dokument som visar på möjlig utveckling av orten på lång sikt. Nästa steg i samhällsbyggnadsprocessen är detaljplanering. Den görs när efterfrågan av att bygga bostäder, service och verksamheter uppstår. När detaljplanen är genomförd och har vunnit laga kraft kan bygglov sökas, vilket är det sista steget före en exploatering är möjlig. Översiktsplanen gäller tills den ersätts av en ny eller förklaras inaktuell.

Planförslaget bygger på en avvägning mellan möjlighet för framtida utveckling av orten, samt bevarande av jordbruksmark och tätortsnära natur som bidrar med kvaliteter för ortens invånare. Ett antal mindre och större skogsområden ingår i områden som är avsatta för ny bebyggelse, men det betyder inte att hela ytan bör bebyggas. Planförslagets inriktning är att grönstrukturen ska genomsyra ortsutvecklingen och finnas med vid framtida exploatering så att den gröna karaktären i Malmslätt med tätortsnära parker och naturområden kan fortsätta finnas kvar och utvecklas.

Planförslagets inriktning är att det ska vara enkelt att förflytta sig hållbart i Malmslätt. Målsättningen är att andelen bilresor inom orten ska minska trots att antalet invånare ökar. En trafikberäkning har gjorts för att visa på framtida biltrafikmängder när orten är helt utbyggt enligt planförslaget. Scenarier med och utan pendeltågstation har undersökts, både enligt kommunens målscenario med ökad andel hållbara resor och enligt ett scenario utifrån dagens färdmedelsfördelning med en större andel biltrafik. Beräkningarna visar att vägnätet klarar föreslagen utveckling utan stora behov av åtgärder. Om utveckling sker enligt målscenariot visar modellen att trafikmängderna minskar även när ny utveckling inkluderas.

Om biltrafiken behåller sina andelar enligt dagens färdmedelsfördelning ökar biltrafiken i viss omfattning. Generellt blir trafikökningarna störst på Kärnavägen och i Nya Ledbergsvägens östra del. En pendeltågstation vid Flygvapenmuseum medför enligt beräkningarna en relativt liten trafikökning genom orten.

Försvarsmakten har pekat ut Malmen flottiljflygplats som ett riksintresseanspråk. Försvarsmakten har även pekat ut ett påverkansområde kring riksintresset där Försvarsmakten inte bedömer det som lämpligt med ny bebyggelse som nya bostäder, skola och vårdinrättningar, bland annat på grund av flygets bullerpåverkan.

Linköpings kommun anser att påverkansområdet borde vara mindre och utgå från andra bullernivåer, motsvarande de som gäller för civilt flyg. Den fördjupade översiktsplanen baseras på kommunens syn på flygbullerkurvan. Det betyder att planförslagets inriktningar inte är förenliga med Försvarsmaktens syn på var det är lämpligt med den typen av bebyggelse som planförslaget innehåller. Översiktsplanen visar kommunens vilja för Malmslätts utveckling. Det är först i en detaljplan som den juridiska användningen av marken avgörs.

Kommunen och regionen vill öka den regionala tillgängligheten till Linköpings västra delar med Mjärdevi, Universitetet och sjukhuset. En ny pendeltågstation längs Södra stambanan tillsammans med anslutande kollektivtrafik är ett sätt att öka tillgängligheten, bland annat eftersom restiden minskar. En pendeltågstation i Malmslätt finns med i kommunens översiktsplan redan 2010 och skulle ge stora mervärden för regionen och samtidigt stärka ortens centralitet. De inriktningar som presenteras i samrådsförslaget bedöms dock inte vara beroende av stationens framtida etablering.

Trafikverket planerar för och bygger ”En ny generation järnväg”, vilket innebär nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg. Ostlänken är en ny 16 mil lång dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping och är den första delen av sträckan mellan Stockholm och Göteborg.

Ostlänken planeras för tåg i 250 km/timmen, så kallade höghastighetståg. Med höghastighetståg blir det möjligt att resa mellan Linköping och Stockholm på cirka en timme. Ostlänken innebär också möjligheter till förbättrad och utökad pendeltågstrafik mellan Linköping och Norrköping.

Just nu arbetar Trafikverket med en lokaliseringsutredning som ska visa var den nya järnvägen ska gå. Trafikverkets utredningskorridorer från arbetet med den pågående lokaliseringsutredningen har använts som underlag i arbetet med den fördjupade översiktsplanen inför samråd, eftersom den framtida järnvägen kan tänkas passera inom eller i anslutning till planområdet.

Eftersom lokaliseringsutredningen för den nya järnvägen inte är färdig finns inte någon korridor för järnvägen utritad i den fördjupade översiktsplanen inför samråd. Istället visar samrådsförslagets mark- och vattenanvändningskarta ett mycket större utredningsområde för järnvägen.

Planarbetet har dock varit scenariobaserat och olika förslag har diskuterats utifrån hur den framtida järnvägen kan passera orten. Planarbetet har utgått från att järnvägen skulle kunna passera Malmslätt längs E4, centralt genom orten i tunnel eller tråg eller längs nuvarande Södra stambana. 

Slutsatsen från processen är att planförslagets övergripande inriktningar i huvudsak bedöms vara detsamma oberoende passage. Planförslaget behöver dock uppdateras inför utställning av planförslaget när lokaliseringsutredningen har kommit längre. 

Inga nya kommunala ställningstaganden kopplat till utredningskorridorerna görs i den fördjupade översiktsplanen.

Vi vill gärna veta hur du upplever den digitala samrådshandlingen

Använd formuläret nedan för att lämna feedback. Vi uppskattar dina synpunkter!

Kommunens projektledare

Översiktsplanerare Helena Eide som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

 

Senast uppdaterad den 11 november 2021