Hoppa till huvudinnehåll

Skeda Udde - en fördjupning av översiktsplanen

Linköpings kommun arbetar med ett förslag för en fördjupad översiktsplan för Skeda Udde. Ambitionen är att skapa en ort med allsidig service utan att förlora bykänslan och småskaligheten. Just nu pågår arbetet med att ta fram ett planförslag.

Om planarbetet

Linköping kommun har tillsammans med Norrköping upprättat en gemensam kommuntäckande översiktsplan – ”Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping”, antagen av kommunfullmäktige i juni 2010. Där pekas Skeda Udde ut som en av flera prioriterade utvecklingsorter.

År 2020 gjordes en aktualitetsprövning av planen för att se om den fortfarande var aktuell. I prövningen lyftes behovet av ett helhetsgrepp över utvecklingen i Skeda Udde. Till följd av detta rekommenderades att en fördjupning av översiktsplanen skulle tas fram för orten. Anledningen till detta är bland annat att intresset för byggnation i området varit stort och att många av de bebyggelseområden som pekas ut i den befintliga översiktsplanen redan är utbyggda. Med sin placering relativt nära city finns det stor potential för utveckling i Skeda Udde. Målet är att skapa en ort med allsidig service och öka möjligheten till pendling genom utökat underlag på kollektivtrafik. Det kommer genom hela arbetet läggas stor vikt vid att behålla bykänslan och småskaligheten som idag finns i orten.

I juni 2022 tog kommunstyrelsen beslut om att påbörja planarbetet.

Processen för framtagande av förslag

Utarbetandet av planen sker enligt den lagstadgade processen för att ta fram en översiktsplan. Nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag. Förslaget beräknas kunna gå ut på samråd under våren 2024.

Kommunens projektledare

Översiktsplanerare Björn Tjus. Om du har frågor om projektet skickas dessa in till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 24 maj 2023