Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stångebro - en fördjupning av översiktsplanen

Linköpings kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Stångebro. Det övergripande syftet med planen är att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av området. Utvecklingen ska bidra till att Linköping blir en långsiktigt hållbar, attraktiv och konkurrenskraftig stad, kommun och regiondel.

Om planarbetet

Under 2019 påbörjade Trafikverket arbetet med en järnvägsplan för Ostlänkens passage genom Linköping. Kommunen behöver ha en god uppfattning om hur eventuella barriäreffekter ska hanteras till följd av den nya järnvägen. Detta utreds lämpligast i ett fördjupat översiktsplanearbete, vilket nu görs i arbetet med Fördjupad översiktsplan för Stångebro.

Översiktsplan för staden Linköping antogs 2010 och anger att Stångebro ska utvecklas som innerstad.

En Fördjupad översiktsplan för Kallerstad antogs 2010 (stadsdelen Stångebro ingick tidigare i stadsdelen Kallerstad). Sedan den fördjupande översiktsplanen antogs har en kompletterade järnvägsutredning genomförts 2014, där alternativet att järnvägen passerar i tunnel genom Linköping utreddes. En aktualitetsprövning av Fördjupad översiktsplan för Kallerstad genomfördes 2018 för att utreda vilka delar av den fördjupande översiktsplanen som är fortsatt aktuella och vilka förutsättningar som ändrats sedan antagandet av planen 2010.

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad antogs 2016 och anger att innerstaden ska utvecklas och utvidgas enligt visionen om mer och bättre innerstad. Stadsdelen Stångebro markeras i utvecklingsplanen som ett område för samlad omvandling, utom Nykvarnsparken som pekas ut som en ny stadspark.

Syfte med planarbetet

Syftet med planarbetet är att:

  • Säkerställa långsiktig och effektiv markanvändning i syfte att utvidga innerstaden, stärka kopplingar mellan stadsdelar samt låta kommersiell och offentlig service utvecklas.
  • Skapa förutsättningar för nytt resecentrum. 
  • Minska osäkerhet inför kommande planering avseende järnvägens barriäreffekter, vägvalsstyrning för farligt gods samt skyddsavstånd till verksamheter. 

Processen för framtagande av förslag

Utarbetandet av planen sker enligt den lagstadgade processen för att ta fram en översiktsplan. Nu pågår arbetet med att ta fram ett planförslag.

Framtagande

Den här delen av översiktsplanen är i fasen Framtagande.

När en ny översiktsplan ska tas fram börjar kommunen med att genomföra de utredningar som ska ligga till grund för förslaget. Det är många olika frågor och intressen som behöver vägas in i planeringen för hur kommunens mark- och vattenområden kan utvecklas. Lösningar på olika behov och utmaningar anpassas efter de samlade förutsättningarna.

Ibland behöver vi ha dialog i ett tidigt skede med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. De avvägningar som vi gör mellan olika förutsättningar och intressen under framtagandet resulterar i ett förslag.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Översiktsplanerare Maria Brengdahl som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 11 november 2021