Trafikplan för Linköpings innerstad

Tack för alla de synpunkter som kommit in under samrådet som pågick den 24 april - 30 juni. Trafikplan för Linköpings innerstad är ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen för staden Linköping och beskriver inriktningen för utvecklingen av stadens gaturum. Förslaget kan sammanfattas med: "Trafik för mer stadsliv, fler människor och bättre miljö".

Se en sammanfattande film

Film - Trafikplan för Linköpings innerstad

Filmen är en sammanfattning av trafikplanens innehåll.

Läs samrådsförslaget digitalt

Länk till Trafikplan för Linköpings innerstad

Samrådsförslaget finns även att hämta hos Miljö - och samhällsbyggnadsförvaltningens kundstjänst, Drottninggatan 45.

Bearbetning av förslaget

Samrådet pågick den 24 april - 30 juni. Den 10 maj hade vi öppet hus om planen och den 16 maj hade vi samrådsmöte.

Nu pågår arbete med att gå igenom de synpunkter som kommit in under samrådet och bearbeta förslaget till trafikplan. Alla frågor, synpunkter och förslag som kommit in besvaras i en samrådsredogörelse. Nästa steg är utställning av planförslaget och då blir det återigen möjligt att lämna synpunkter. Planen antas slutligen i kommunfullmäktige.

Trafikplanens huvudinriktningar

Trafikplan för Linköpings huvudinriktningar för utvecklingen av gaturummet i Linköpings innerstad är att:

  • alla trafikslag ska samspela i innerstaden
  • gatuutformningen ska bidra till samspel och möten
  • trafiken ska anpassas till omgivande stadsrum
  • gatunätet ska vara kontinuerligt och finmaskigt
  • innerstadens målpunkter ska vara nåbara för alla trafikslag

Trafikplanens syfte

Syftet med "Trafikplan för Linköpings innerstad" är att hantera frågor om fortsatt utveckling av innerstadens gator utifrån ett helhetsperspektiv.

Avsikten är att möjliggöra en utveckling som bidrar till mer och bättre innerstad samt till en mer hållbar färdmedelsfördelning och stad. Hur ska framtidens gator användas när Linköping växer? Hur kan trafikplaneringen bidra till en mer attraktiv stad? Det är frågeställningar som vi besvarar i vårt förslag

Kommunens projektledare

Projektledare är trafikplanerare Jonas Sjöholm som du är välkommen att kontakta via Kontakt Linköping, se kontaktuppgifter i sidfoten.

Kartan visar planområdets avgränsning

 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 april 2019