Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad

Mellan 9 september och 1 december 2019 är vårt förslag Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad ute på samråd. Det betyder att du kan tycka till om förslaget.

I förslaget Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad vidareutvecklas de strategier som togs fram i Översiktsplanen, som antogs 2010.

Förslaget finns också att hämta på Kontakt Linköpings besökskontor på huvudbiblioteket, i Berga och Skäggetorp.

Sammanfattning av förslaget

För att skapa förutsättningar för en ytterstad som utvecklas hållbart föreslår vi att den fysiska miljön utvecklas inom stadens befintliga utbredning. Utvecklingen fokuseras till viktiga noder samt vägar och gator där många rör sig. På så sätt skapas god tillgänglighet och möjlighet att förflytta sig på ett hållbart sätt i staden med omnejd.

Till noder koncentreras bebyggelse och olika funktioner i form av handel och service som ger närhet, underlag och utbud i vardagen. Vägar och gator där många rör sig kopplar samman stadens delar med bebyggelse och en välutvecklad cykel- och kollektivtrafik.

På så sätt finns goda möjligheter att också utveckla stadens gröna stråk, platser och områden för rekreation, naturvärden och ekosystemtjänster.

Vårt förslag är att utvecklingen ska bygga på fem utvecklingsprinciper:

 • Blanda - en stad med goda livs- och stadskvaliteter består av mer än bostäder
 • Förena - i en förenad ytterstad känns ingenting särskilt långt borta
 • Tillvarata - var rädd om det som gör ytterstaden värdefull
 • Förnya - komplettera ytterstaden med nya värden för ökad kvalitet och livskraft
 • Förtäta - fler människor som bor och verkar ger en innehållsrik stad
Vad tycker du?

Du är välkommen att skicka in en skriftlig sammanfattning av dina synpunkter på planförslaget i ett så kallat yttrande via någon av kontaktvägarna i detta block.

Märk ditt yttrande med "Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad" och skicka dem senast den 1 december 2019 till:

Skicka e-post till Synpunkter på Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad

E-post: kommunledningsforvaltningen@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, KS Registrator, 581 81 Linköping

Glöm inte att ange din postadress.

Området som definieras som ytterstaden i Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad är i stora drag samma som i översiktsplanen för staden Linköping. Det innebär Linköpings tätort, förutom det vi kallar innerstaden och områden norr om E4:an.

För innerstaden finns redan en antagen utvecklingsplan och för områdena norr om E4:an finns en fördjupning av översiktsplanen.

Tinnerö eklandskap samt Vidingsjö- och Ullstämmaskogen är exempel på områden som är stadsnära och viktiga för Linköpingsborna och stadens utveckling.

Däremot ingår exempelvis inte Malmslätt med närliggande Kärna mosse. Det beror på att Malmslätt räknas som en egen tätort med egna utvecklingsmöjligheter, som därför behandlas i en egen fördjupning av översiktsplanen.

Samrådsmöten

Välkommen på något av våra samrådsmöten där vi kommer presentera och diskutera planförslaget.

 • tisdag 15/10 kl. 18-20.30 i Ekholmsskolans matsal
 • tisdag 22/10 kl. 18-20.30 i Slestadsskolans matsal
 • torsdag 24/10 kl. 18-20.30 i Tallbodaskolans matsal

Du behöver inte föranmäla dig.

Processen

Samrådet är en del av den lagstadgade processen för att ta fram en översiktsplan.

Bakgrund

Linköping växer som aldrig förr. Trenden visar en fortsatt befolkningsökning och pekar på att vår kommun om 40 år kommer att ha växt med nästan 90 000 invånare. Därför behöver vår kommun fortsätta utvecklas med fler bostäder, mötesplatser, lokaler och bättre service och transporter.

Att skapa vår framtida stad är ett gemensamt ansvar. När staden växer snabbt behöver Linköpings kommun ha överblick så att vi kan göra rätt saker på rätt platser i rätt tid. Så att helheten blir bra. Då är dina och alla andra Linköpingsbors erfarenheter viktiga.

Linköpings ytterstad är en populär och uppskattad del av Linköping redan idag. Här finns plats för lugn och ro och fantastiska natur- och rekreationsmiljöer. Men de tidiga dialogerna har också visat oss att ytterstaden har utmaningar i form av långa avstånd och otydliga eller bristande kopplingar mellan olika stadsdelar och att serviceutbudet kan bli bättre.

Visionen är en ytterstad i hållbar utveckling. Med det menas en ytterstad där den byggda miljön bidrar till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet genom att skapa förutsättningar som underlättar för att göra hållbara val. Utvecklingsplanen beskriver utifrån visionen hur utvecklingen av den byggda miljön kan gå till genom att föreslå strategier för hur bebyggelse, offentliga rum och trafiksystem kan utvecklas. Det kan till exempel handla om att förbättra tillgången till kollektivtrafik, planera för kortare avstånd till de platser som många av oss besöker i vardagen eller att stadsmiljön ska innehålla platser för aktiviteter, rekreation och umgänge där människor kan mötas utan att behöva konsumera.

Utvecklingsplanen ska föreslå en strategi för hur Linköpings ytterstad kan utvecklas på ett hållbart sätt med fokus på den byggda miljön och vissa frågor som särskilt saknades i översiktsplanen för Linköping. Förslaget beskriver hur ytterstaden kan växa och kompletteras, samtidigt som vi tillvaratar de många kvaliteter som finns.

Varje kommun ska ha en aktuell, kommuntäckande översiktsplan enligt plan- och bygglagen (PBL). Översiktsplanen kan aktualiseras i antingen vissa frågor, genom (tematiska) tillägg, eller i geografiskt mindre områden, genom fördjupningar av översiktsplanen (FÖP).

Tillägg till översiktsplanen kan användas för att komplettera eller uppdatera översiktsplanen, exempelvis om en planeringsfråga inte behandlas tillräckligt i befintlig översiktsplan och behöver utvecklas, eller där förutsättningarna har ändrats för en specifik fråga sedan den kommuntäckande översiktsplanen antogs.

Tillsammans med fördjupningar och tillägg ger den kommunövergripande översiktsplanen vägledning och inriktning för kommunens långsiktiga utveckling. Översiktsplaner antas av kommunfullmäktige och är inte juridiskt bindande utan vägledande.

Utvecklingsplanen ersätter inte Översiktsplan för staden Linköping från 2010, utan är tänk att komplettera den inom vissa områden, där det behövs på grund av nya förutsättningar eller behov.

Utvecklingsplanen ska fokusera på den byggda miljön och särskilt belysa:

 • ytterstadens stadskvaliteter
 • social sammanhållning
 • hållbar livsstil
 • privat och offentlig service
 • grönstruktur

Det innebär att utvecklingsplanens kartor och strategier ska läsas tillsammans med Översiktsplan för staden Linköping.

Tidigare dialogtillfällen

Medborgardialog har varit en viktig del för att öka kunskapen om ytterstaden, dess förutsättningar och utvecklingspotential i kommunens arbete med att ta fram Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad.

Ytterstadens utmaningar och styrkor - enkät och workshop

Under våren 2018 genomförde vi ett tidigt samråd kring ytterstadens utmaningar och styrkor. Linköpingsbor hade då möjlighet att svara på frågor om ytterstaden via en webbaserad enkät eller delta i någon av de workshopar som anordnades.

Sammanställning av workshopar och enkäter

Linköpingsbornas favoritplatser i ytterstaden

Sommaren och hösten 2017 bad vi Linköpingsbor berätta om sina favoritplatser i ytterstaden - vilket har resulterat i Linköpingsbornas karta över ytterstaden. Kartan, tillsammans med materialet vi fått in via enkäten och i våra workshopar, är några av de underlag vi använde i arbetet med att ta fram en plan för ytterstaden.

Frågor?

Om du har frågor om Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad - kontakta översiktsplanerare Christina Lagneby som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Skicka e-post till Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00 (juni-augusti 07.30-16.00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 september 2019