Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad

I utvecklingsplanen för Linköpings ytterstad vidareutvecklar vi de strategier som togs fram i översiktsplanen för staden.

Justering av planen pågår

Under hösten 2019 var utvecklingsplanen på samråd. 20 maj till 29 augusti 2021 var utvecklingsplanen på utställning. Under dessa perioder fanns det möjlighet att lämna synpunkter.

Nu kommer förslaget att justeras innan planen slutligen antas av kommunfullmäktige.

Dokument

Sammanfattning av förslaget

Vi föreslår att Linköpings ytterstad ska fortsätta utvecklas inom stadens befintliga utbredning. Utvecklingen av ny bebyggelse ska fokuseras till ytterstadens stadsdelscentrum och gator som förbinder stadsdelarna med varandra och med innerstaden, i planförslaget kallade urbana stråk.

Ytterstadens stadsdelscentrum, i planen kallade noder, utvecklas med mer bebyggelse i form av nya bostäder och funktioner som handel och service. En tätare bebyggelse ger ett ökat underlag för ett närmare och bättre utbud i vardagen. De urbana stråken föreslås utvecklas så att de blir tillgängliga för fler trafikslag och lättare att korsa eller röra sig längs med. På så sätt får vi en stad som hänger samman med bättre förutsättningar för tillgänglighet och hållbara resor i staden med omnejd.

Genom att koncentrera bebyggelseutvecklingen till stadsdelscentrum och viktiga gator finns också goda möjligheter att också fortsätta utveckla stadens gröna platser och stråk för rekreation, naturvärden och ekosystemtjänster.

Vårt förslag är att utvecklingen ska bygga på fem principer:

  • Blanda – att i varje förändring fundera på vad som saknas i området. Behövs fler funktioner och verksamheter, blandade upplåtelseformer eller olika prisnivåer på bostäder?
  • Förena – att knyta samman stadens olika delar med varandra, genom att utveckla gränsområden mellan stadsdelarna, nya stråk eller platser där många människor kan mötas.
  • Tillvarata – att ta hand om det som gör ytterstaden värdefull när vi fortsätter utvecklingen.
  • Förnya – att befintliga byggnader, verksamheter och platser kan förändras eller kompletteras med nytt för att skapa ett bredare utbud och nya kvaliteter.
  • Förtäta – fler människor, bostäder och funktioner ger en mer innehållsrik stad och plats för fler människor att verka.

Frågor och svar

Området som kallas ytterstad i Utvecklingsplanen består av hela Linköpings tätort och de närmaste omgivningarna, förutom det område vi kallar innerstaden. För innerstaden finns redan en antagen utvecklingsplan sedan 2016.

Närliggande orter, så som exempelvis Malmslätt eller Ekängen, räknas som egna tätorter med egna utvecklingsmöjligheter, och behandlas därför i egna delar (fördjupningar) av översiktsplanen. Planområdet finns markerat på kartor i planbeskrivningen och i de digitala kartorna du når via länk längre upp på sidan.

Planförslaget innebär att Linköpings ytterstad ska fortsätta utvecklas inom den befintliga utbredningen. Förslaget är att ytterstaden ska fortsätta växa med fokus kring lokala centrum och de gator som knyter samman innerstaden med ytterstadens olika delar. På det viset skapas underlag för en praktisk, blandad och mer innehållsrik stad.

Att Linköpings befolkning fortsätter att växa är inte ett uttalat mål eller något som kommunen direkt kan påverka, utan betraktas som en förutsättning för planarbetet.

Linköping är en populär och attraktiv kommun och analyser av in- och utflyttningstrender och annan befolkningsstatistik pekar på att Linköpings befolkning kommer fortsätta att öka. En långsiktig prognos är att Linköping om 40 år har vuxit med nästan 90 000 invånare, till cirka 250 000 invånare.

Den förväntade befolkningsökningen innebär att det behövs fler bostäder, mötesplatser och lokaler, samt ett större utbud av service och transporter. Utvecklingsplanen anger inriktningar för hur Linköpings ytterstad kan utvecklas fram till dess. Syftet är att ha beredskap för att staden växer och de förändringar som då behövs för att fortsatt upprätthålla en attraktiv och fungerande stadsmiljö.

Utvecklingsplanen är ett tillägg till Översiktsplan för staden Linköping och utgår från de huvudstrategier som antogs i den år 2010. Huvudstrategierna säger bland annat att staden bör växa inåt och förtätas och utvecklas med mer hållbart resande. Utvecklingsplanen ger tydligare anvisningar för hur detta kan genomföras. Den utveckling och förtätning som föreslås i utvecklingsplanens förslag ökar förutsättningarna för mer praktisk stad med mer och bättre service och handel i de lokala stadsdelscentrumen, så att behovet av långa vardagsresor minskar, men ger också staden möjlighet att utvecklas med en mer resurseffektiv och turtät kollektivtrafik.

Genom att ny, tät bebyggelse utvecklas på exempelvis markparkeringar och impediment längs viktiga gator kan mycket av den grönska och luftighet som kännetecknar ytterstaden också bevaras. Om staden istället får växa utåt behövs stora ytor ianspråktas, med risk för att staden blir mindre sammanhållen och att värdefull jordbruksmark tas i anspråk. Då tar vi inte vara möjligheten att bygga en långsiktigt mer hållbar stad.

När den nya bebyggelsen koncentreras till utvalda platser får vi bättre möjligheter att förnya och utveckla ytterstadens viktiga grönområden och naturresurser. Planförslaget vill framhålla ytterstadens grönska som en viktig och karaktärsskapande del av dess kvaliteter. Därför innehåller det strategier för hur ytterstadens grönområden ska utvecklas till mer mångfunktionella platser för att främja rekreation, idrott och motion, biologisk mångfald och fortsätta stärka viktiga ekosystemtjänster, till exempel för att hjälpa till att klimatanpassa staden. Samtidigt kan vissa grönområden i framtiden få en annan användning, framförallt sådana som exempelvis ligger kring viktiga gator.

När staden växer med fler invånare behöver stadens trafiksystem och gator anpassas så att det fortsatt går lätt att ta sig fram i staden fast vi blir fler som reser. Kommunen fattade 2010 ett beslut om att stadens färdmedelsfördelning skulle ändras, så att en mindre andel av alla resor som görs ska ske med bil (40 procent i relation till dagens cirka 60 procent). Det betyder att om fler av de som kan resa med cykel, kollektivtrafik eller något annat färdmedel än bil gör det, så kan de resor som också i fortsättningen behöver göras med bil fortsätta, utan att det blir mycket svårare att ta sig fram eller att resan tar mycket längre tid än idag.

Nej. Utvecklingsplanen anger principer för hur ett antal viktiga teman ska hanteras i den fortsatta planeringen av ytterstaden. Ett av dessa teman, ytterstadens stadskvaliteter, beskriver att de värden och kvaliteter som finns i ytterstaden idag ska tas tillvara vid den fortsatta utvecklingen. Några av dessa värden är den gröna och luftiga karaktären och äldre kulturmiljöer som finns invävda i den övriga bebyggelsen.

I planeringen av ny bebyggelse behöver varje områdes karaktär och identitet vara en av utgångspunkterna, men även möjligheten att tillskapa nya kvaliteter för framtiden. Utvecklingsplanen ger också förslag på hur ytterstadens grönområden ska utvecklas till mer mångfunktionella platser för att främja rekreation, idrott och motion, biologisk mångfald och fortsätta stärka viktiga ekosystemtjänster, till exempel för att hjälpa till att klimatanpassa staden.

Utvecklingsplanen, som är ett tillägg till kommunens översiktsplan, är ett dokument som ger vägledning på lång sikt för detaljplanering, utveckling av infrastruktur och annan planering av kommunens fysiska miljö. Översiktsplaner är inte bindande, att de är vägledande betyder att de ger riktning för hur efterföljande beslut bör tas och hur olika relevanta allmänna intressen bör prioriteras, men den medför inga direkta rättigheter eller skyldigheter till vare sig myndigheter eller enskilda. Det betyder att de förslag som utvecklingsplanen lyfter fram inte kommer att ske över en natt utan genomföras under hela planperioden. Många åtgärder är också ofta beroende av efterföljande initiativ från privata aktörer, som sedan prövas i exempelvis detaljplaner och bygglov.

Bakgrund

Linköping växer som aldrig förr. Trenden visar en fortsatt befolkningsökning och pekar på att vår kommun om 40 år kommer att ha vuxit med nästan 90 000 invånare. Därför behöver vår kommun fortsätta utvecklas med fler bostäder, mötesplatser, lokaler och bättre service och transporter.

Att skapa vår framtida stad är ett gemensamt ansvar. När staden växer snabbt behöver Linköpings kommun ha överblick så att vi kan göra rätt saker på rätt platser i rätt tid. Så att helheten blir bra.

Linköpings ytterstad är en populär och uppskattad del av Linköping redan idag med många befintliga kvaliteter. Här finns plats för lugn och ro och fantastiska natur-, kultur- och rekreationsmiljöer. Men de tidiga dialogerna har också visat oss att ytterstaden har utmaningar i form av långa avstånd och otydliga eller bristande kopplingar mellan olika stadsdelar och att serviceutbudet kan bli bättre.

Visionen är en ytterstad i hållbar utveckling. Med det menas en ytterstad där den byggda miljön bidrar till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet genom att skapa förutsättningar som underlättar för att göra hållbara val.

Utvecklingsplanen beskriver utifrån visionen hur utvecklingen av den byggda miljön kan gå till genom att föreslå strategier för hur bebyggelsen, gröna platser och stråk och kommunikationerna i ytterstaden kan utvecklas. Det kan till exempel handla om att förbättra tillgången till kollektivtrafik, planera för kortare avstånd till de platser som många av oss besöker i vardagen eller att stadsmiljön ska innehålla platser för aktiviteter, rekreation och umgänge där människor kan mötas utan att behöva konsumera.

Utvecklingsplanen ska föreslå en strategi för hur Linköpings ytterstad kan utvecklas på ett hållbart sätt med fokus på den byggda miljön och vissa frågor som särskilt saknades i översiktsplanen för Linköping. Förslaget beskriver hur ytterstaden kan växa och kompletteras, samtidigt som vi tillvaratar de många kvaliteter som finns.

Varje kommun ska ha en aktuell, kommuntäckande översiktsplan enligt plan- och bygglagen (PBL). Översiktsplanen kan aktualiseras i antingen vissa frågor, genom (tematiska) tillägg, eller i geografiskt mindre områden, genom fördjupningar av översiktsplanen (FÖP).

Tillägg till översiktsplanen kan användas för att komplettera eller uppdatera översiktsplanen, exempelvis om en planeringsfråga inte behandlas tillräckligt i befintlig översiktsplan och behöver utvecklas, eller där förutsättningarna har ändrats för en specifik fråga sedan den kommuntäckande översiktsplanen antogs.

Tillsammans med fördjupningar och tillägg ger den kommunövergripande översiktsplanen vägledning och inriktning för kommunens långsiktiga utveckling. Översiktsplaner antas av kommunfullmäktige och är inte juridiskt bindande utan vägledande.

Utvecklingsplanen ersätter inte Översiktsplan för staden Linköping från 2010, utan är tänk att komplettera den och skapa förutsättningar för att genomföra den markanvändning och de huvudstrategier som antogs då. Utvecklingsplanen ska hantera frågor kopplade till fysisk planering för en fortsatt positiv utveckling av Linköpings ytterstad och med särskilt fokus på den befintliga miljön. Fyra teman belyses särskilt, med fokus på hur stadsplaneringen kan bidra till att utveckla dem:

  • Ytterstadens stadskvaliteter
  • Social sammanhållning
  • Hållbar utveckling
  • Kommersiell och offentlig service

Att utvecklingsplanen efter antagande kommer att gälla parallellt med Översiktsplan för staden Linköping innebär att utvecklingsplanens kartor och utvecklingsstrategier ska läsas tillsammans med Översiktsplan för staden Linköpings kartor och inriktningar. I de digitala kartorna som du når via länken högre upp på sidan kan man även tända upp Översiktsplan för stadens antagna markanvändning för att tydligare se sambanden.

Tidigare dialogtillfällen

Medborgardialog har varit en viktig del för att öka kunskapen om ytterstaden, dess förutsättningar och utvecklingspotential i kommunens arbete med att ta fram Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad.

Innan samrådet genomfördes bland annat ett tidigt samråd om ytterstadens utmaningar och styrkor, samt en undersökning om Linköpingsbornas favoritplatser.

Sammanställning från tidigare workshopar och enkäter

Frågor?

Om du har frågor om Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad - kontakta översiktsplanerare Julia Appelgren som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 30 augusti 2021