Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad

Tack för alla tankar och idéer som vi har fått in under det tidiga samrådet som pågick 1 mars - 30 april 2018. Er medverkan är värdefull i vårt fortsatta arbete med de inriktningar och strategier som ska ingå i Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad. Här kan du läsa en sammanställning från workshoparna och från enkäten.

Under det tidiga samrådet fanns möjlighet att svara på frågor om ytterstaden via en webbaserad enkät. Vi har också genomfört tre workshopar samt fått till oss tankar och idéer via telefonsamtal och mejl.

 

Nedan kan du läsa en sammanställning från workshoparna och enkäten

Redan sommaren och hösten 2017 genomförde vi en tidig medborgardialog. Det gjorde vi genom att be Linköpingsbor berätta om sina favoritplatser i ytterstaden - vilket har resulterat i Linköpingsbornas karta över ytterstaden. Kartan tar vi med in i arbetet med att ta fram en plan för ytterstaden tillsammans med materialet som vi fått in via enkäten och i våra workshopar.

 

 

 

 

 

Vad är Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad?

Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad är ett tillägg till Översiktsplan för staden Linköping som antogs av kommunfullmäktige 2010. Utvecklingsplan för Linköpings innerstad antogs våren 2016 och den vidareutvecklar strategier för innerstaden. Det är tänkt att Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad ska göra likadant, att vidareutveckla strategierna i översiktsplanen för ytterstaden.

Tillägget ska fokusera på den byggda miljön och hantera vissa frågor som särskilt saknades i översiktsplanen för staden Linköping. Dessa teman är: ytterstadens stadskvaliteter, social sammanhållning, hållbar livsstil, privat och offentlig service och grönstruktur.

Linköpings kommuns OBS-rapport från 2016 visar att Linköping står inför en fortsatt befolkningsökning och att behovet av nya bostäder är stort. Den visar också att Linköping har stora socioekonomiska skillnader mellan stadsdelar. Detta sätter fokus på ytterstaden för att kunna tillskapa större volymer med nya bostäder, att läka samman ytterstadens stadsdelar och öka dess urbana kvaliteter.

Vad ingår i området ytterstaden?

Området ytterstaden har samma avgränsning som gäller för översiktsplanen för staden Linköping. Det vill säga Linköpings tätort minus det vi kallar innerstaden och områden norr om E4:an. För innerstaden finns redan en antagen utvecklingsplan och för områden norr om E4:an finns redan en fördjupad översiktsplan. Tinnerö eklandskap samt Vidingsjö- och Ullstämmaskogen är exempel på sådana områden som är stadsnära och viktiga för Linköpingsborna och stadens utveckling. Däremot ingår exempelvis inte Malmslätt med närliggande Kärna mosse. Det beror på att Malmslätt räknas som en egen tätort med egna utvecklingsmöjligheter.

 

 

Ledord för ytterstaden

Stadsutvecklingsarbete bedrivs över lång tid, med många steg och beslut som får en avgörande betydelse för människors livskvalitet och stadens attraktionskraft. En långsiktig planering förutsätter långsiktiga gemensamma mål som skapar delaktighet, ger riktning och vägleder vid knepiga avvägningar. För Linköpings ytterstad har därför ledord tagits fram som tar sikte på en befolkningsmängd i kommunen på 250 000 invånare.

Ledorden för ytterstaden är blanda, förena, förnya och förtäta. Klicka på plustecknet för att läsa mer om respektive ledord.

Ett Linköping med goda livs- och stadskvaliteter är blandat; bostäder som blandas med service och arbetsplatser, flerbostadshus med småhus samt lugn med puls. Genom att i varje förändring överväga både vilka miljöer som saknas och vilka funktioner som behöver tillföras, kan befintliga kvaliteter förstärkas och nya tillföras. Ytor används för flera funktioner och skapar förutsättningar för ekosystemtjänster i staden.

År 2070 ser vi att Linköping är en stad utan barriärer och där ytterstadens olika delar är förenade med varandra och med innerstaden. Hela staden har förenats genom att gränsområden som skiljer stadsdelar från varandra har byggts bort med hjälp av nya byggnader och ett finmaskigt nät av kommunikationer. Stadsdelskärnor förenas med staden längs strategiska stråk. De som går, cyklar eller använder sig av andra hållbara trafikslag är tydligt prioriterade.

Vi låter Linköping växa och förnyas med hög ambition när det gäller arkitektur, stadsrum och grönska. Förnyelse gäller såväl infrastruktur som enskilda byggnader och stadsdelar. Det kan till exempel handla om ombyggnad av trafikleder till stadsgator, att komplettera ensartad bebyggelse med ny. Det kan också handla om att återanvända gamla byggnader för nytt innehåll, att skapa tydligare och mer användbara parkmiljöer, eller att förnya med fler mötesplatser och torg i utvecklade stadsdelskärnor.

Ett hållbart Linköping behöver hög täthet och närhet för att bättre kunna stödja hållbara livsstilar. Vi växer inåt och prioriterar strategisk förtätning längs kollektivtrafikstråk och dess knutpunkter, vid stadsdelskärnor samt längs cykelstråk. Respekt för människors berättelser och stadsdelars karaktärer ska fortsatt prägla Linköpings utveckling. Med hög täthet ger vi stöd till befintlig service och förutsättningar för ny. Stadens närhet och täthet är grogrunden för innovation och handlingskraft.

Ambition att skapa en hållbar stadsbyggnad

Det finns en stark tradition världen över att ha skilda stadsbyggnadsprinciper och kvalitetskrav på innerstad och ytterstad. Om vi i Linköping menar allvar med vår ambition att om åstadkomma en hållbar stadsbyggnad för människors hälsa och livskvalitet krävs ett annat förhållningssätt till ytterstaden. Det gör att de kvalitetsnivåer vi arbetat med i innerstaden även kan råda i ytterstaden, och att vi ibland väljer bort den enkla, kortsiktiga vägen, och i stället väljer den långsiktigt goda.

Planförslag på samråd i början av 2019

När vi har tagit fram ett förslag till en Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad kommer vi genomföra ett samråd. Som tidplanen ser ut nu beräkas det äga rum i början av 2019.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst eller kommunens projektledare.

Caroline Johansson

Översiktsplanerare Plankontoret

Skicka e-post till Caroline Johansson

E-post: Caroline.Johansson@linkoping.se

Telefon: 013-26 27 93

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 november 2018