Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar - Folkungavallen

Sök bland frågor och svar

Vi har kontinuerliga mätningar av vibrationer, med mera, under hela byggtiden.

Den nya simhallens yta blir ungefär lika stor som 3 fotbollsplaner, mer exakt 21 732 kvadratmeter BTA (BTA=bruttoarea). Sammanlagd bassängvolym är 5 400 kubikmeter, som motsvarar 18 000 badkar.

 • Bassängrum med 50 meters bassäng och plats för 1 600 personer samtidigt
 • Simbassäng 25 meter med höj- och sänkbar botten och möjlighet till vattengympa
 • Hoppbassäng med 7 sviktar och trampoliner på 1–5 meter samt läktare
 • Undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten
 • Rehabbassäng med höj- och sänkbar botten
 • Upplevelsebad med vattenrutschbana, vågbassäng, bubbelpool och strömvirvel
 • Separat relaxavdelning med bubbelpooler, avsvalningsbassäng och bastuteman
 • Solterrasser på plan 10 och 12
 • Träningslokaler med gym
 • Drygt 1 000 omklädningsskåp
 • Två serveringar

820 miljoner kronor. Entreprenadsumman är ett fast pris utan indexreglering fram till dess att simhallen är färdig.

När börjar bygget av simhallen?

Arbetet påbörjades under sommaren 2019.

Simhallen beräknas stå klar till hösten 2020.

En utredning har gjorts där det finns två alternativ för framtidens Tinnis. I båda fallen kommer 50-metersbassängen finnas kvar och en ny barnbassäng byggas. 50-metersbassängen kommer renoveras efter sommaren 2019 och ska stå klar till sommaren 2020.

Alternativ 1: Här står simsport och bad i fokus. Badsjön kommer att återskapas så långt det är möjligt och Tinnerbäcken kommer att läggas öppen och rinna genom området. Ytorna för bad, sol och sport kommer däremot att minska. Kraven på vattenkvalité är mycket högre nu än när badsjön anlades i slutet av 30-talet och det är osäkert om det går att leva upp till Folkhälsomyndighetens nya krav. 

Alternativ 2: Här är park- och naturmiljö i fokus. Själva Tinnerbäcken kommer att dras genom en vacker parkmiljö och bassängområdet utvecklas för att kompensera för badsjön som försvinner.

Alternativ 2 innebär att kopplingen mellan simhall och utomhusbad blir svagare och det blir svårt att se området som ett sammanhållet bad.

I maj 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om att ta nästa steg för att utreda Tinnerbäcksbadets framtida utveckling. Miljö- och samhällsbyggnads­förvaltningen ska nu utreda de miljömässiga och ekonomiska förutsättningarna för en badsjö utifrån moderna miljökrav. De ska också utreda hur Tinnerbäckens vattenflöde genom Folkungavallen och ner till Stångån kan utformas med utgångspunkt från detaljplanen.

Under arbetet med detaljplanen för simhallen, i maj 2016, fattade samhällsbyggnadsnämnden ett inriktningsbeslut att en öppen bäck skulle vara förutsättningen för planarbetet. När detaljplanen sedan antogs i kommunfullmäktige i november 2017 (KF) (Dnr KS 2017–932) var en förutsättning att Tinnerbäcken förläggs i en öppen bäck i marknivå.

Från badsäsongen 2020, och under pågående byggnation inom Folkungavallen, kommer badsjön att vara stängd. Utomhusbassängen (50-metersbassängen) kommer däremot att vara öppen på somrarna under hela byggtiden.

Tinnis kan inte vara kvar som det är idag av flera anledningar:

 • Badsjöns bottenbeläggning består av asfalt som är i dåligt skick.
 • Badsjön behöver bli mindre för att ge plats åt den nya simhallen och Tinnerbäcken som ska lyftas upp ur kulverten som idag går under sjön.
 • Kulverten under badsjön där Tinnerbäcken rinner idag, är i dåligt skick och kan inte vara kvar.
 • En förutsättning för simhallens detaljplan är att Tinnerbäcken lyfts upp i marknivå. Om man ändå skulle välja att bygga en ny kulvert för bäcken skulle detaljplanen behöva ändras. Det skulle innebära en stor försening för simhallsbygget, troligen 2-4 år.

Diagonalt under badsjön och ned till Snickaregatan, för att där vika av in mot centrum cirka 50 meter, för att sen vika av ned mot Hamngatan och förbi sporthallen och sen mynna ut i en öppen fåra på andra sidan Hamngatan.

Det är ett komplext och stort arbete. Det är en särskilt trång passage förbi sporthallen och Hamngatan. Omfattningen av arbetena är idag inte klarlagda och därför måste vi utreda vidare hur arbetet ska gå till.

Förutom att det påverkar badmöjligheterna i badsjön så kommer sannolikt den största påverkan vara i anslutning till Hamngatan, där trafiken på Hamngatan berörs. Fortsatt utredning får visa hur stor påverkan blir. Påverkan ligger flera år framåt i tiden.

Idag är det inte möjligt att svara på den frågan eftersom det finns två olika alternativa sträckningar förbi den nya simhallen. Hur Tinnerbäcken ska gå nedströms simhallen och förbi sporthallen och under Hamngatan går inte heller att svara på, det får en kommande utredning visa.

Badsjön stängdes efter sommarsäsongen 2019 men 50-metersbassängen kommer att vara öppen under hela byggperioden. Även delar av solytorna och lekytorna mot sporthallen kommer att vara öppna under byggtiden.

Badsjön stängdes efter badsäsongen 2019 i samband med att bygget av nya simhallen startade. Badsjön kommer bland annat att användas som bygguppställningsplats under byggtiden och fungerar även som en säkerhetszon mellan arbetsplatsen och utomhusbassängen.

Vi bygger en helt ny 50-metersbassäng som kommer kunna tas i bruk sommaren 2020.

Ett politiskt beslut om Tinnis framtid väntas tas under 2020.

Den kommande utredningen får visa när Tinnis kan vara klart.

Ungefär 600 lägenheter kommer att byggas på Folkungavallen.

Första byggstart beräknas äga rum kring årsskiftet 2021/2022.

Det kommer att vara fler olika byggherrar.

En markanvisningstävling ska genomföras. Några byggherrar har genom deltagande i projekt Vallastaden fått förtur till kommande markanvisning.

Vid nyproduktion är det i praktiken marknadshyra som gäller, men det går inte att säga någon summa i dagsläget.

De första beräknas kunna flytta in i slutet av 2023.

Den 5 september 2019 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att träden får tas ner. Detaljplanen för området antogs av kommunfullmäktige i april 2020.

Skola byggs med plats för 350 elever från förskoleklass till och med årskurs 6.

Det går ännu inte att svara på men skolan börjar byggas tidigast 2022.

Öster om simhallen med sin östra fasad mot Hamngatan.

Byggstart är beräknad till hösten 2020. 

Torget blir cirka 2500 kvadratmeter stort och kommer att utformas som ett torg för möten i området. Förutom angöring till simhallens entré och handikapparkeringsplatser kommer det bestå av sittplatser, grönska och möjligheter att ställa upp evenemangstält. Cykelparkering för cirka 200 cyklar planeras i anslutning till simhallens entré.

Det är ännu inte bestämt hur relaxavdelningen kommer att se ut. Information om detta kommer i ett senare skede när det är beslutat vilken aktör som kommer att driva den nya simhallen.

Det kommer att finnas omklädningsrum för enskild omklädnad samt behovsanpassade omklädningsrum. När det gäller regler för omklädningsrummen bestäms dessa av det framtida företag som kommer att driva verksamheten i simhallen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 juni 2019