Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tinnis

Området runt Tinnerbäcksbadet eller Tinnis som det kallas i folkmun har förändrats mycket sedan starten 1923. Från ett stadsrum, som vid tillkomsten låg i Linköpings ytterområde, till att idag ligga mitt i centrum med nytillkomna kvartersbildningar runt om.

Tinnerbäcksbadet utgör idag en viktig del av kommunens övergripande grönstruktur då badet är en del av de gröna korridorer som sträcker sig genom staden. Området ska också ses i sin kraft av sport- och rekretationsområde, inte minst efter sporthallens och simhallens tillkomst i mitten av förra seklet.

Nuläge

Kultur- och fritidsnämnden fick 2018 i uppdrag att, i nära samarbete med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Lejonfastigheter, genomföra en utredning kring Tinnerbäcksbadets utveckling. 

I utredningen som har gjorts finns det två alternativ för framtidens Tinnis. I båda fallen kommer 50-metersbassängen finnas kvar och en ny barnbassäng byggas. 50-metersbassängen kommer renoveras efter sommaren 2019 och ska stå klar till sommaren 2020.

Kort beskrivning av scenarierna i utredningen

Här står simsport och bad i fokus. Badsjön kommer att återskapas så långt det är möjligt. Ytorna för bad, sol och sport kommer däremot att minska. Kraven på vattenkvalité är mycket högre nu än när badsjön anlades i slutet av 30-talet och det är osäkert om det går att leva upp till Folkhälsomyndighetens krav.

Förutsättningar:

 • Bäck dras längs södra stranden
  Uppfyller detaljplanens krav på att Tinnerbäcken ska vara synlig.

 • Barnbad med utvecklade attraktioner
  Komplement och förbättring av badet så att en säker badmiljö skapas för barn och barnfamiljer.

 • Maximerad badsjö
  Nuvarande badsjö minskar till ytan för att ge plats för simhall och bäck.

 • Stora plana ytor för aktivitet och rekreation
  Eftersom simhallen tar en del av badsjöns omgivande yta i anspråk har badsjöns yta minskats så att ytor för aktivitet och rekreation bibehålls.

 • Varierad strandkant
  Ger en livligare och mer varierad strandutformning. Med sandstränder, bryggor, växlighet skapas en variation av hur stränderna kan användas.

 • Funktionell och visuell kontakt mellan simhall och utebad
  Den visuella kontakten mellan simhall och badsjö blir bra då simhallen är högre belägen än badsjön. Nivåskillnaden är dock så stor att detta kan kännas som ett fysiskt hinder mellan badsjö och simhall.

Här är park- och naturmiljö i fokus. Själva Tinnerbäcken kommer att dras genom en vacker parkmiljö och bassängområdet utvecklas för att kompensera för badsjön som försvinner. Det här alternativet innebär att kopplingen mellan simhall och utomhusbad blir svagare och det blir svårt att se området som ett sammanhållet bad.

Förutsättningar:

 • Bäcken blir en del av sjön
  Badsjön försvinner och blir en park- och våtmarksmiljö.

 • Barnbassäng vid barnstranden
  Barnbassäng blir en fortsättning på 50-meters bassängen. Badanläggning avskiljs från övriga parkytor.

 • Mycket vattenkänsla i parken
  Bäckfåran rinner genom ett park- och våtmarkslandskap. Vattentillgången begränsas av vattenflödet i Tinnerbäcken vilket kan innebära torrläggning under delar av sommarhalvåret. Detta kan eventuellt regleras om det finns vatten ovanför fördämningarna i Tinnerbäcken.

 • Naturlika sträder
  Stränder innebär bäckfårans stränder. Utformningen av dessa kan ske på olika sätt men kommer inte erbjuda badstrandsupplevelse. 

 • Inhägnat bad
  Badet blir en avskild del i parken sammanbunden med simhallen endast med en lång spång. 

 • Nya simhallen möter mjukt parkmiljön
  Nivåskillnad mellan simhallen och lägre delen i parken är stor. Om nivåskillnaden kan tas upp på en längre marksträcka upplevs den som mindre påtaglig. 

Vad händer nu?

11 maj 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om att ta nästa steg för att utreda Tinnerbäcksbadets framtida utveckling. Miljö- och samhällsbyggnads­förvaltningen ska nu utreda de miljömässiga och ekonomiska förutsättningarna för en badsjö utifrån moderna miljökrav. De ska också utreda hur Tinnerbäckens vattenflöde genom Folkungavallen och ner till Stångån kan utformas med utgångspunkt från detaljplanen.

Här nedan kan du se en film om allt vi vet om Tinnis framtid i nuläget:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 augusti 2019