Övre Vasastaden

Övre Vasastaden blir en ny del av innerstaden. En successiv utveckling medför att området under kommande två decennier bebyggs med drygt 2 300 lägenheter och ett stort antal arbetsplatser. Linköpings innerstadsgräns har då flyttats ut och staden har fått ett nytt ansikte mot norr.

Aktuellt i projektet

Vi bygger om och anpassar Sveagatan till de nya bostadskvarteren som byggs på före detta Priso-tomten i Övre Vasastaden. Vi anlägger ny gång- och cykelbana längsmed de nya husen samt ytor med bänkar, träd och cykelställ. Sveagatan rustas upp med ny beläggning och gångbanan på södra sidan får nya betongplattor.

I hörnet Sveagatan/Engelbrektsgatan byggs en bussanslutning för att förkorta restiden för busslinje 18/19, som öppnas för trafik under hösten 2020.

Byggnationen kommer att ske i tre etapper under en treårsperiod, hösten 2018, hösten 2019 och hösten 2020, allt för att anpassas efter byggnationen av de nya bostadskvarteren.

Trafikpåverkan

Under tiden som Sveagatan byggs om, kommer den att vara avstängd för genomfartstrafik. För att underlätta för boende och genomgående gångtrafik, färdigställer vi gångbanan utmed befintliga hus i ett första skede. 

Allmänt om projektet

Innerstadskaraktär

Området är beläget på promenadavstånd från resecentrum och från stadens mest centrala del. Inom 200 meter finns den kulturhistoriska avgränsningen av Linköpings stadskärna. Den tydliga karaktär av kvartersstad med påtagligt grönt inslag som Övre Vasastaden utgör står som exempel under projektets hela fullföljande. Stads- och kvartersstrukturen, tätheten, pauserna, det blandade verksamhetsinnehållet och de offentliga stads- och parkrummens utformning uttrycker denna stadsbyggnadskaraktär.

Stadens ansikte utåt

Kvartershörnen på båda sidor av Östgötagatan, mot Steningeviadukten utgör viktig entré från norr till staden och stadsdelen. Hörnbyggnaderna kommer att tillsammans bilda en entré till innerstaden och bli landmärken i innestadens nya gräns mot norr. Platsens betydelse motiverar representativa byggnader där form, gestalt och kulör ägnas särskild omsorg.

Befolkningen ökar

Vasastadens utbud beräknas öka med drygt 2300 bostäder och ett stort antal arbetsplatser och flera förskolor. Befolkningen i stadsdelen kommer att öka med drygt 4000 invånare.

Industrigatan

Industrigatan är en av Linköpings viktigaste huvudgator och en vital del av den yttre ringleden runt innerstaden. Industrigatan är såsom namnet antyder främst omgärdad av verksamheter av olika slag. Den ska byggas om och dess karaktär av trafikled ska förändras till en stadsgata med trädplanteringar. Gatans funktion som en del av yttre ringleden med fyra körfält kvarstår. Utrymme ges för en parallell lokalgata på södra sidan som ökar tillgänglighet till verksamheter i den nya bebyggelsen i bottenvåningar. Målet är att säkra framkomligheten för olika trafikslag, uppnå tillfredsställande trafiksäkerhet och samtidigt höjda den estetiska nivån på gatan så att miljön tilltalar såväl bilister som fotgängare, cyklister och boende.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 oktober 2018