Stadsbyggnadsprojekt Berga

Arbetet med Stadsbyggnadsprojekt Berga fortskrider. De sex byggherrarna som vunnit markanvisningstävlingen har arbetat fram ett förslag till utformning av området. Förslaget är utgångpunkt i detaljplanearbetet.

Stadsbyggnadsprojekt Berga

 

Aktuellt i projektet

De sex byggherrarna Bonava, Botrygg, Kärnhem, Mannersons, SHH Bostad och Slättö har, i dialog med kommunen, arbetat fram ett stadsbyggnadskoncept för området. Konceptet presenterades på en presskonferens den 6 februari 2020.

Den 12 februari fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att inleda detaljplanearbetet för området. Detaljplaneprocessen innebär att byggherregruppens idéer kommer att bearbetas och prövas i olika utredningar. Resultatet blir ett förslag till detaljplan som allmänheten får tycka till om i ett samråd.

Vad ska hända i Berga?

Karta över området för stadsbyggnadsprojekt Berga

Vi planerar för ett nytt område med 500-700 bostäder i flerfamiljshus och småhus. De färdiga bostäderna ska bestå av hyresrätter och bostadsrätter. Vi planerar också för en förskola, skola och parkeringshus. Området ligger söder om Söderleden och öster om Haningeleden. 

Genom att använda det statliga investeringsstödet kommer områdets hyresrätter få överkomliga hyror.

Varför gör vi detta?

Stadsdelen ska bidra till att uppnå målet om en tätare och mer sammanhållen stad genom att bygga samman Södra Ekkällan och Berga och skapa ökad närhet och tillgänglighet till eklandskapet och Tinnerbäcksstråket.

Stadsbyggnadsprojektet ska bidra till att Berga som helhet blir en mer integrerad del av staden och att en större socioekonomisk blandning uppnås bland de boende.

När gör vi detta?

Med utgångspunkt i byggherrarnas stadsbyggnadskoncept påbörjas detalplanearbetet under våren 2020 och samråd beräknas äga rum under hösten 2020. Planen väntas kunna antas tidigast vid halvårsskiftet 2021. Först därefter kan själva bygget av området påbörjas.

Vilka gör detta?

Stadsbyggnadsprojekt Berga drivs av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden.

Projektet bedrivs med så kallad tidig byggherremedverkan. Det innebär att byggherregruppen tar ett stort ansvar för processen, från stadsbyggnadskoncept till färdig byggnation. Genom att byggherrarna kommer in tidigt i utformningen av området får de även möjlighet att tillsammans utveckla nya effektiva lösningar.

Kommunens projektledare

Exploateringsingenjör Jonas Sivervik och planarkitekt Lisa Setterdahl som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Skicka e-post till Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 februari 2020