Ostlänken och ny centralstation

Ostlänken är en 16 mil ny dubbelspårig järnväg mellan Stockholm och Linköping. Regeringen har beslutat att Ostlänken ska byggas. Trafikverket och kommunerna längs sträckan har kommit långt i planeringen. Tidpunkten för byggstart närmar sig.

Visionsbild Ostlänken station Stångebro

Kommunen planerar för en ny station på östra sidan av Stångån.

På Ostlänken kommer vi i Linköping att kunna resa till Stockholm på cirka en timme. Om höghastighetsjärnvägen byggs vidare blir restiden till Göteborg en timma och en kvart och på en och en halv timme når du Malmö.

Ostlänken behövs för att öka kapaciteten i det överbelastade järnvägsnätet. Störningarna ska minska och tågen komma i tid. Den byggs för att kunna trafikeras av höghastighetståg upp till 250 km/t..

Hos Trafikverket och i kommunerna längs sträckan pågår en omfattande planering. Ostlänken för ska börja byggas norrifrån 2021 och kunna trafikeras senast 2035.

Stationens placering

Antalet resenärer på järnvägen i landet har ökat kraftigt och väntas fortsätta att öka. Även pendlingen i regionen ökar. Nuvarande station är för liten för att kunna ta hand om det växande antalet resenärer. I framtiden beräknas antalet resenärer bli två till tre gånger så många som i dag. 

Idag passerar cirka 15 000 passagerare per dygn genom Linköpings resecentrum. När Ostlänken är byggd beräknas det vara cirka 35 000 passagerare.

Den utvidgade trafiken innebär samtidigt att det krävs utrymme för fler spår och längre plattformar. Därför måste vi bygga en ny centralstation.

I Linköpings kommuns Översiktsplan för staden är inriktningen att ge plats för en ny centralstation öster om Stångån. Stationens placering är av strategisk betydelse för att innerstaden ska växa över ån och bidrar till att den nya stadsdelen Stångebro blir en naturlig del av innerstaden.

Stationen ska bli en väl fungerande bytespunkt för tåg, buss, bil, cykel och gående - ett pendlingsnav. Den ska även ge de resande ett bra utbud av service i form av butiker, restauranger och kaféer och kanske även konferenslokaler.

Det är attraktivt att bygga bostäder och arbetsplatser i stationsnära lägen.

Regionens pendlingsnav

Till vinnarna av Ostlänken hör pendlarna i regionen. Ostlänken innebär nya järnvägsspår och att det frigörs utrymme på de befintliga spåren. Pendeltågstrafiken i regionen kan byggas ut. På så sätt gynnar Ostlänken även grannkommunerna till Linköping.

Linköping har över 30 000 inpendlare från såväl tätorter inom kommunen, som från grannkommunerna. Var fjärde förvärvsarbetande östgöte arbetar i Linköping.

Placeringen av den nya stationen är av regional betydelse. Korta restider och smidiga byten mellan trafikslag gör det lättare för pendlarna.

Linköping är ett pendlingsnav och en tillväxtmotor i regionen. För att alla regionens kommuner ska kunna dra fördel av tillväxten och utvecklas positivt är ökad rörlighet viktigt.

Läs mer på Trafikverkets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 februari 2020