Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om Ostlänken och den stadsutveckling som är knuten dit.

Ostlänken är en ny 16 mil lång dubbelspårig järnväg mellan Stockholm (Järna) och Linköping. Ostlänken planeras för tåg i 250 km/timmen, så kallade höghastighetståg. Ostlänken är en del av vad Trafikverket kallar ”En ny generation järnväg”, vilket innebär nya stambanor för höghastighetståg.

Sträckan genom Linköpings kommun är cirka 2,1 mil.

Enligt Trafikverket kommer bygget av Ostlänken att starta norrifrån under 2021-2022 och sedan fortsätta söderut mot Östergötland och vara färdigställd för trafik senast 2035.

Just nu arbetar Trafikverket med att komma fram till var järnvägen ska gå genom Linköping kommun. Det handlar om två sträckor. Den ena är sträckan Bäckeby – Tallboda. Den andra är sträckan genom Linköpings tätort. Arbetet ska utmynna i konkreta förslag på var järnvägen ska gå för respektive sträcka, så kallade järnvägsplaner.

Järnvägsplanen för sträckan Bäckeby – Tallboda är nästan klar och ska presenteras i ett samråd under 2021.

För sträckan genom Linköpings tätort är det en bit kvar. Pågående samråd, där åtta korridorer presenteras, är en del av arbetet. Trafikverket och kommunen samarbetar i arbetet med att hitta en bra lösning för sträckan. I början av 2021 ska Trafikverket och kommunen presentera ett förslag. Därefter ska järnvägsplanen tas fram, för att slutligen fastställas. Detta arbete beräknas vara klart under 2024.

Vi kan inte säga detta exakt. Kommunens planering har pågått i flera år och Trafikverkets utredning pågår. Den järnvägsplan som utredningen mynnar i beräknas bli helt fastställd 2024. Därefter sker byggstart i Linköping. Senast 2035 ska Ostlänken vara klar för trafik och då kommer vi ha en ny centralstation.

 

Trafikverket ska ta fram förslag till spårdragning från Tallboda genom centrala Linköping Vikingstad. Linköpings kommun anser att den nya centralstationen och de nya spåren ska få en central placering.

Med höghastighetståg blir det möjligt att resa mellan Linköping och Stockholm på cirka en timme. Med nya spår blir det också möjligt att sätta in snabbare pendeltåg mellan Linköping och Norrköping.

När de nya spåren för Ostlänken byggs frigörs utrymme på nuvarande spår vilket gör det möjligt att köra fler pendeltåg. Med nya resecentrum både i Linköping och Norrköping kan anslutningarna till regional kollektivtrafik fungera bättre. På så vis kan andra orters befolkning, genom smidigare pendling, ta del av en större arbetsmarknad.

Vi vill att fler ska åka tåg och andelen tågresenärer beräknas mer än fördubblas när Ostlänken är i bruk och med en station strax öster om Stångån

Ostlänken handlar inte bara om snabba tåg till Stockholm. De nya spåren frigör utrymme på nuvarande och gör det möjligt för fler pendeltåg. En centralt placerad station gör det enklare för fler att arbetspendla inom både regionen och storregionen (Stockholm). Arbetsmarknaden blir alltså större vilket gynnar både enskilda och näringslivet

Ju fler som reser med tåg desto fler rör sig i området kring stationen och med fler personer i centrala Linköping ökar efterfrågan på varor och tjänster. Det gynnar både näringslivet och enskilda. Det är också attraktivt att bygga bostäder och arbetsplatser nära en central station och det gör att fler vill bo, leva och verka Linköping.

Det är inget nytt att Linköpings kommun anser att det är mest fördelaktigt att placera en station strax öster om Stångån. Redan i vår översiktsplan för staden Linköping, antagen 2010, är station placerad öster om ån, liksom i ”Översiktsplan för Kallerstad och nytt resecentrum mm” (2010)  i ”Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping” (2010) och i ”Utvecklingsplan för Linköpings innerstad (2016)”. Översiktsplaner antas genom demokratiska processer där invånarna bjuds in till samråd och har möjlighet att lämna synpunkter.

Enligt överenskommelsen mellan Linköpings kommun och Sverigeförhandlingen (staten) ska stationen placeras i ett centralt läge öster om Stångån och väster om väg 35.

Ostlänken medför ytterligare järnvägsspår. Det finns dessutom krav på smidiga byten mellan olika trafikslag. Antalet passagerare väntas öka. Nuvarande station är för liten och det finns inte utrymme att bygga ut den.

Ostlänkens dragning och kommunens vilja att placera centralstationens strax öster om Stångån är kopplade till innerstadens förutsättningar att växa och utvecklas. Förutsättningarna för stadens utveckling blir bäst om stationen placeras i ett centralt läge.

Vi flyttar inte stadskärnan, utan utvidgar innerstaden. När innerstaden blir större och växer över ån, kommer Stångån att rinna rakt igenom city. Centrum ska växa över ån in i Stångebro genom naturliga stråk. Visionen är att Stångebro blir en naturligdel attraktiv del av innerstaden med bostäder, butiker, restauranger och företag. Ån blir själva livsnerven i den pulserande staden med båtliv, restauranger och andra mötesplatser.

I de fall en verksamhet behöver flytta arbetar kommunen med att erbjuda mark i andra verksamhetsområden, t ex Mörtlösa. Flera företag har redan valt att flytta.

Linköpings kommun har startat ett projekt som arbetar med att föra dialog med fastighetsägare och verksamheter som berörs av Ostlänken för att se över behov och diskutera önskemål av eventuell framtida lokalisering. Linköpings kommunala bolag, Resmex, har i uppdrag att förvärva och förvalta fastigheter inom Stångebro och vid förhandling tas även hänsyn till eventuella verksamheter som bedrivs på fastigheten.

Det beror i hög grad på hur järnvägen utformas. Om järnvägen går under mark blir det intressant att låta innerstaden växa norr ut. Det blir i så fall en mycket lång process, som
sträcker sig i årtionden framåt. Går järnvägen i nuvarande läge, ovan mark, kommer Steninge fortfarande att utvecklas men då behöva förhålla sig till de
förutsättningar och begränsningar som en ovanmarkslösning innebär.

Trafikverket måste enligt lag utreda alla möjliga alternativ, för att sedan väljabort alternativ tills bara några få kvarstår. Kommunen och Trafikverket samarbetar i frågan och i början av 2021 ska vi tillsammans presentera en möjlig lösning för sträckan genom Linköping som är bra både för tågtrafiken och stadens utveckling.

Linköpings kommuns syn på spårens dragning och stationens placering bottnar i tidigare politiska ställningstaganden om en station strax öster om Stångån.

Linköpings kommun har tidigare studerat det i egen utredning men tycker inte det är en bra idé. Nackdelarna överväger fördelarna. Till exempel blir tillgängligheten för passagerarna sämre, vilket påverkar passagerarunderlaget negativt. 

Det ska den pågående utredningen ge svar på. Målet är en hitta en lösning som minimerar barriärer i staden.

Både tunnel och bro är stora anläggningar. Tidigare beräkningar visade att skillnaderna i kostnader för tunnel och bro är relativt små.

Först ska Trafikverket och kommunen gemensamt komma fram till en bra lösning för tågtrafiken och stadens utveckling. Därefter vidtar en förhandling om vad kommunen ska bekosta.

Trafikverket och kommunen måste komma överens för att den slutliga järnvägsplanen ska kunna fastställas, annars kan ingen byggstart ske. Vi har ett gemensamt intresse av att komma framåt.

Götalandsbanan är ett begrepp för den kommande järnvägen för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg via Linköping, Jönköping och Borås. Trafikverket utreder hela sträckan.

Delen mellan Stockholm (Järna) och Linköping kallas Ostlänken. Ostlänken är alltså en del av Götalandsbanan.

Götalandsbanan är även en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Europakorridoren är en ideell förening som drivs av kommuner och regioner samt andra intresserade branschföreträdare i Sverige och Tyskland.

Europakorridoren sträcker sig från Stockholm över Jönköping till Göteborg respektive Skåne (och sedan vidare genom Danmark till Tyskland). Den utbyggda Europakorridoren har två höghastighetsbanor – Europabanan och Götalandsbanan. Europabanan sträcker sig mellan Stockholm och Hamburg. Götalandsbanan följer Europabanan från Stockholm till Jönköping, och går därifrån till Göteborg.

Sverigeförhandlingen tillsattes av regeringen. Syftet var att förhandla om nya höghastighetsjärnvägar mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. I direktiven ingick att avgöra i vilka städer stationer ska byggas, att hitta finansieringslösningar och att se till att 100 000 nya bostäder byggs. Detta reglerades i avtal med de kommuner som fick stationer utmed järnvägen.

Den 17 maj 2016 presenterades den överenskommelse som Linköping slutit med Sverigeförhandlingen. Överenskommelsen omfattar ett åtagande för Linköpings del om att bygga 15 300 nya bostäder. Samtidigt ska kommunen medfinansiera 173 miljoner och förskottera 153 miljoner.

I överenskommelsen anges också att den nya centralstationen ska placeras i ett centralt läge öster om Stångån och väster om väg 35 i den korridor som beslutades i järnvägsutredningen 2010. Inriktningen på järnvägsbygget ska vara att minimera eventuella barriäreffekter i tätbebyggda miljöer.

Sådana frågor besvaras av Trafikverket. Klicka på länken för att komma till Trafikverkets information: https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Ostlanken/

 

 

 

Senast uppdaterad den 3 juli 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: