Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken

Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken är ett projekt inom Linköpings kommun som har i uppdrag att förbereda staden för Ostlänken. Det ska samordna kommunens och Trafikverkets planering.

Fördjupade översiktsplaner

Kartbilden visar plangränser fördjupade översiktsplaner för Malmslätt, Steninge och Stångebro. Dessa stadsdelar kan beröras av Ostlänkens dragning.

Exakt hur Ostlänken ska gå genom Linköping och hur stadens nya delar kommer att se ut när järnvägen är på plats vet vi ännu inte. Det ska planeringen som pågår nu ge svar på. I slutet av 2020 planerar Trafikverket och kommunen att presentera ett förslag för hur järnvägen ska gå genom staden.

Samverkan med Trafikverket

Under 2020 gör Trafikverket en lokaliseringsutredning för Ostlänkens passage genom staden Linköping. Utredningen omfattar sträckan mellan Tallboda i öster till Malmslätt i väster. Trafikverket och kommunen samarbetar i den planeringen.

Parallellt med lokaliseringsutredningen planerar kommunen för att underlätta passagen genom staden, bland annat i tre fördjupade översiktsplaner för Stångebro, Steninge och Malmslätt. Kommunens planering samordnas genom Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken.

Trafikverket och Linköpings kommun kommer gemensamt att ta fram planeringsunderlag och föreslå den lösning för järnvägens passage som är bäst med hänsyn till både trafikering och stadens utveckling. Kommunen och trafikverket ska undersöka lösningar både ovan mark och under mark. Målet är en lösning som ger så få barriärer som möjligt inom staden.

När Trafikverket och kommunen är överens om ett förslag, kommer det att bearbetas till en järnvägsplan.

Tidplanen

Ett förslag till lösning för järnvägen presenteras i slutet av 2020. Därefter kommer både Trafikverket och kommunen presentera sina planer i offentliga samråd. Efter de olika samråden ska planerna bearbetas, beslutas och fastställas efter en prövotid. Det tar ytterligare några år. Från 2019 beräknar Trafikverket att järnvägsplanen tar 4-6 år att slutföra. Därefter börjar Ostlänken genom Linköping att byggas.

Många delprojekt

Byggandet av Ostlänken kommer att påverka staden och omgivningarna på många sätt. Påverkan på miljön, hur marken ska användas, verksamheter som måste flytta, hur ledningar för vatten, avlopp och el ska dras, linjer för kollektivtrafiken, tillgång till offentlig och kommersiell service och mycket annat.

Ett stort antal delprojekt under Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken kommer att starta efterhand. De handlar bland annat om:

  • Fördjupade översiktsplaner för Stångebro, Steninge och Malmslätt.
  • Exploateringsprojekt för stationsområdet, stadsparken och norra Tannefors. Markförvärv och omlokalisering av befintlig markanvändning.
  • Förändrade detaljplaner. 170 detaljplaner som ska justeras eller ändras inom Stångebro och Steninge.
  • Trafikutredningar. Trafikflödet vid resecentrum. Linjenätsanalys för kollektivtrafik. Trafikomläggning under byggtiden. Ostlänkens långsiktiga påverkan på befintlig infrastruktur.
  • Påverkan på naturvärden och vatten. Vattenmiljö- och naturvärdesinventering i järnvägskorridoren. Utredning av dagvattenhantering. Parkplan för stadspark vid Stångån.
  • Gator och lokal infrastruktur. Förstudie av gatunät, vatten och avlopp, el och fiber på Stångebro. Omgestaltning av Storgatan, Hamngatan och Drottninggatan.

Till grund för Stadsbyggnadsprojektets arbete ligger bland annat utvecklingsplan för Linköpings innerstad, Översiktsplan för staden Linköping och Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping.

Styrning och organisation

Det är kommunstyrelsen som har beslutat att starta Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken. Det leds gemensamt av en styrgrupp från kommunstyrelsens förvaltning och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Projektet bedrivs inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och av dess personal. Det har en egen projektledning och kansli.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 20 februari 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: